ikonka ekranu
ikonka tabletu
ikonka mobile

Diagnoza dyskryminacji w pracy

Eliminowanie zachowań dyskryminacyjnych to nie tylko kwestia moralna, ale również strategiczna decyzja biznesowa, pozwalająca na zbudowanie zrównoważonej i efektywnej organizacji. Zobacz, jak mogą Ci w tym pomóc ankiety online.

Użyj tego szablonu strzałka w prawo strzałka w prawo Wszystkie szablony strzałka w prawo strzałka w prawo

Co się stanie po wybraniu szablonu?
Zacznij zbierać wyniki w 5 minut

 • ikonka funkcji

  Wybierz szablon, a przekierujemy Cię do rejestracji, gdzie zakładasz darmowe konto, na którym czeka skopiowana ankieta.

 • ikonka funkcji

  Ankieta jest gotowa do wysyłki. Jeśli szablon wymaga zmian, wprowadzisz je kilkoma kliknięciami.

 • ikonka funkcji

  Link do ankiety jest generowany automatycznie – skopiuj go i wyślij ankietę do respondentów jednym klikiem .

 • ikonka funkcji

  Wyniki będą spływać na Twoje konto , gdzie możesz je filtrować i analizować i jednym kliknięciem wygenerować gotowy raport.

Podstawą dobrych relacji w firmie jest zasada równości pracowników, ujęta formalnie w ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej. W jej myśl wszystkie osoby zatrudnione w organizacji są równe, a pracodawca nie powinien traktować nikogo inaczej ze względu na płeć, rasę, przekonania polityczne lub wyznanie. Naruszenie zasady równego traktowania nazywamy dyskryminacją.

Kiedy mówimy o dyskryminacji w pracy?

Dyskryminacja w pracy odnosi się do niesprawiedliwego traktowania pracowników lub kandydatów do pracy ze względu na pewne cechy osobiste lub grupowe. Naruszenie godności pracownika (różnicowanie pracowników lub warunków zatrudnienia) może mieć różne formy. Do najczęściej spotykanych sytuacji należą:

 • Dyskryminacja ze względu na płeć:

Jeśli pracownik jest niesprawiedliwie traktowany na podstawie płci, na przykład w zakresie wynagrodzenia, awansów lub przydzielania obowiązków.

 • Dyskryminacja ze względu na wiek:

Pracownicy nie powinni być dyskryminowani ze względu na swój wiek, zarówno jeśli są za młodzi, jak i jeśli są za starsi.

 • Dyskryminacja rasowa:

Gdy pracownik jest niesprawiedliwie traktowany ze względu na swoje pochodzenie etniczne lub kolor skóry.

 • Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną:

Jeśli pracownik jest niesprawiedliwie traktowany z powodu swojej orientacji seksualnej.

 • Dyskryminacja niepełnosprawnych:

Kiedy pracownik jest dyskryminowany z powodu swojej niepełnosprawności, zarówno w zatrudnianiu, jak i w warunkach pracy.

 • Dyskryminacja ze względu na religię:

Jeśli pracownik jest niesprawiedliwie traktowany ze względu na jego wyznanie lub brak wyznania.

 • Dyskryminacja ze względu na stan cywilny:

Jeśli pracownik jest niesprawiedliwie traktowany z powodu swojego stanu cywilnego, na przykład ze względu na to, czy jest żonaty czy nie.

 • Dyskryminacja ze względu na płeć tożsamościową:

Kiedy pracownik jest niesprawiedliwie traktowany ze względu na swoją tożsamość płciową.

Jak zdiagnozować dyskryminację w miejscu pracy?

Diagnozowanie dyskryminacji w miejscu pracy wymaga systematycznego podejścia, zrozumienia kultury organizacyjnej i monitorowania różnych obszarów związanych z zatrudnieniem. Zanim przejdziemy do metod, warto wspomnieć o istnieniu dwóch rodzajów dyskryminacji.

Dyskryminacja bezpośrednia to sytuacja, w której pracownik z racji swojej płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, wyznania, wieku, orientacji seksualnej lub niepełnosprawności jest traktowany inaczej (mniej korzystniej), niż inna osoba w tych samych okolicznościach (np. pełniące to samo stanowisko w organizacji). Najbardziej jaskrawymi przypadkami dyskryminacji bezpośredniej są mobbing i molestowanie seksualne.

Natomiast dyskryminacja pośrednia występuje wtedy, kiedy pracodawca, np. nakreślając warunki przyznawania premii okresowej, tak opisze wymagania, że wyeliminuje z możliwości ubiegania się bonus określoną grupę pracowników (np. osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy).

Przegląd polityk i procedur:

Firmy powinny regularnie przeglądać swoje polityki i procedury związane z zatrudnieniem, awansami, wynagrodzeniem i dyscypliną, aby upewnić się, że są one zgodne z przepisami antydyskryminacyjnymi.

Szkolenia antydyskryminacyjne:

Organizacje powinny zapewniać szkolenia antydyskryminacyjne dla pracowników na różnych szczeblach, aby zwiększyć świadomość i zrozumienie zasad równego traktowania.

Monitorowanie różnic w wynagrodzeniu:

Analiza wynagrodzeń pracowników w celu zidentyfikowania ewentualnych różnic w płacach między różnymi grupami pracowniczymi może pomóc wykryć dyskryminację płacową.

Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników:

Firmy mogą przeprowadzać badania wewnętrzne wśród pracowników, aby zrozumieć ich poziom satysfakcji, zaangażowania i doświadczeń związanych z równością w miejscu pracy.

Analiza awansów i szkoleń:

Ocena, czy awanse i szkolenia są przyznawane sprawiedliwie, bez względu na cechy osobiste pracowników, może pomóc w identyfikacji ewentualnych obszarów dyskryminacji.

Monitorowanie zatrudniania i zwolnień:

Analiza procesów rekrutacyjnych i danych dotyczących zatrudnienia oraz zwolnień może ujawnić ewentualne nieprawidłowości związane z dyskryminacją.

Reakcje na skargi:

Firmy powinny serio traktować skargi pracowników dotyczące sytuacji dyskryminacyjnych i prowadzić odpowiednie dochodzenie w celu ustalenia faktów.

Działania w oparciu o analizę danych:

Regularna analiza danych związanych z zatrudnieniem, takich jak demografia pracowników, wskaźniki awansów i wynagrodzeń, może dostarczyć istotnych informacji na temat równości w miejscu pracy.

Wsparcie zespołów ds. różnorodności:

Wiele firm utworzyło zespoły ds. różnorodności, które są odpowiedzialne za monitorowanie i promowanie równości w miejscu pracy.

Audyt kultury organizacyjnej:

Przeprowadzenie audytu kultury organizacyjnej może pomóc zidentyfikować ukrytą dyskryminację i problemy związane z równością w organizacji.

Dyskryminacja w pracy – rola ankiet dla HR

Ważne jest, aby firmy angażowały się w działania prewencyjne i edukacyjne oraz regularnie oceniały swoje procedury, aby unikać i eliminować przypadki dyskryminacji w miejscu pracy. Jednym z narzędzi, które mogą pomóc specjalistom HR w rozpoznaniu i przeciwdziałaniu sytuacji związanych z naruszeniem zasady równego traktowania są badania pracowników.

Anonimowe ankiety online pozwalają na:

 • Ocenianie świadomości pracowników:

Pytania w ankiecie mogą oceniać poziom świadomości pracowników na temat polityk antydyskryminacyjnych firmy oraz ich zrozumienia praw i obowiązków związanych z równością w miejscu pracy.

 • Ocenianie doświadczeń pracowników:

Ankiety mogą zbierać informacje na temat doświadczeń pracowników związanych z równością, w tym przypadki dyskryminacji, mobbingu czy nierównego traktowania. To może pomóc w identyfikowaniu konkretnych obszarów, które wymagają poprawy.

 • Ocenianie procesów rekrutacyjnych:

Pytania dotyczące procesów rekrutacyjnych mogą pomóc w identyfikowaniu ewentualnych białych plam w procedurach zatrudniania i wskazywać obszary, które wymagają dostosowania w celu zapewnienia uczciwości i równości szans.

 • Ocenianie kultury organizacyjnej:

Ankiety mogą oceniać percepcję pracowników dotyczącą kultury organizacyjnej, w tym poziomu tolerancji, szacunku i zrozumienia dla różnorodności. To pozwala na identyfikację obszarów, które wymagają poprawy.

 • Monitorowanie wynagrodzeń:

Pytania o wynagrodzenia w ankiecie mogą pomóc w identyfikowaniu ewentualnych nierówności w płacach między różnymi grupami pracowników. To może prowadzić do bardziej sprawiedliwych praktyk wynagradzania.

 • Edukację i szkolenia:

Ankiety mogą pomóc w zidentyfikowaniu obszarów, w których pracownicy potrzebują dodatkowych szkoleń z zakresu równości, tolerancji i zrozumienia różnic.

 • Zbieranie opinii na temat polityk i procedur:

Pracownicy mogą wyrazić swoje opinie na temat skuteczności obowiązujących polityk i procedur antydyskryminacyjnych poprzez ankiety. To pozwala na dostosowanie tych polityk do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Warto zapamiętać: Ważne jest, aby ankiety były integralną częścią szerszej strategii walki z dyskryminacją w miejscu pracy i że wyniki ankiet były analizowane w celu podejmowania konkretnej akcji i wprowadzania zmian.

Przykładowe pytania do ankiety o dyskryminacji w pracy

Ankieta badająca dyskryminację w pracy powinna być starannie skonstruowana, aby zbierać istotne informacje i dostarczyć pełny obraz sytuacji w organizacji. Poniżej znajdziesz przykładowe pytania, które można uwzględnić w ankiecie dotyczącej dyskryminacji w miejscu pracy.

Dyskryminacja w pracy – przykłady pytań

Doświadczenia związane z dyskryminacją:

1. Czy kiedykolwiek czułeś/aś się dyskryminowany/a w miejscu pracy? Jeśli tak, w jakiej sytuacji?

2 . Czy byłeś/aś świadkiem sytuacji dyskryminacyjnych wobec innych pracowników?

Procesy rekrutacyjne i awanse:

3. Czy uważasz, że procesy rekrutacyjne w naszej firmie są uczciwe i otwarte?

4. Czy czujesz, że awanse są przyznawane w sposób sprawiedliwy i zgodny z umiejętnościami i doświadczeniem?

Wynagrodzenia:

5. Czy masz wrażenie, że różnice w wynagrodzeniach w firmie wynikają z dyskryminacji?

6. Czy uważasz, że system wynagradzania jest transparentny?

Komunikacja wewnętrzna:

7. Czy uważasz, że komunikacja w firmie jest otwarta i dostępna dla wszystkich pracowników?

8. Czy pracownicy są zachęcani do zgłaszania sytuacji dyskryminacyjnych?

Ogólne opinie i sugestie:

9. Jak oceniasz nasze działania w zakresie walki z dyskryminacją?

10. Czy masz jakiekolwiek sugestie dotyczące poprawy równości w miejscu pracy?

Ważne jest, aby pytania były jasne, zrozumiałe i niezawierające sugerujących założeń. Ponadto, warto zagwarantować anonimowość uczestnikom ankiety, aby zachęcić ich do szczerego udzielenia odpowiedzi.

Firma bez dyskryminacji – dlaczego warto?

Eliminowanie zachowań dyskryminacyjnych w firmie jest kluczowe z wielu powodów, a korzyści z tego wynikające obejmują zarówno aspekty moralne, społeczne, jak i biznesowe. Oto kilka powodów, dla których firmy powinny aktywnie dążyć do eliminacji zachowań dyskryminacyjnych:

Zasada sprawiedliwości i równości:

Eliminowanie dyskryminacji jest zgodne z fundamentalnymi zasadami sprawiedliwości, równości i szacunku dla godności każdej osoby. Firma, która działa zgodnie z tymi wartościami, buduje pozytywny wizerunek i reputację.

Różnorodność przyczynia się do sukcesu:

Firmy z różnorodnym zespołem pracowników zazwyczaj odnoszą korzyści w postaci innowacji, różnorodności perspektyw i lepszej zdolności do rozwiązywania problemów. Eliminowanie dyskryminacji wspiera atmosferę otwartości i inkluzji, co sprzyja różnorodności.

Zatrzymywanie utraty talentów:

Dyskryminacyjne praktyki mogą prowadzić do utraty utalentowanych pracowników. Eliminacja dyskryminacji pomaga w zatrzymaniu pracowników o wysokich kompetencjach i doświadczeniu, co jest istotne dla trwałego sukcesu firmy.

Wspieranie zaangażowania pracowników:

Pracownicy, którzy czują się traktowani sprawiedliwie, są bardziej zaangażowani w swoją pracę. Eliminacja dyskryminacji przyczynia się do zwiększenia satysfakcji zawodowej i lojalności pracowników.

Zminimalizowanie ryzyka prawnych:

Zachowania dyskryminacyjne w miejscu pracy mogą prowadzić do procesów sądowych, co wiąże się z kosztami i negatywnym wpływem na reputację firmy. Eliminacja dyskryminacji zmniejsza ryzyko wystąpienia takich sytuacji.

Zgodność z przepisami i normami społecznymi:

Wiele krajów wprowadziło przepisy antydyskryminacyjne, które wymagają od firm przeciwdziałania dyskryminacji. Eliminacja tego rodzaju praktyk jest zatem zgodna z obowiązującym prawem i normami społecznymi.

Kreowanie pozytywnego wizerunku marki:

Firmy, które są aktywne w eliminowaniu dyskryminacji, kreują pozytywny wizerunek marki. Konsumenci, partnerzy biznesowi i inwestorzy często preferują współpracę z firmami, które praktykują równość i szacunek w miejscu pracy.

Poprawa klimatu organizacyjnego:

Eliminacja dyskryminacji sprzyja stworzeniu zdrowego klimatu organizacyjnego, w którym wszyscy pracownicy czują się bezpiecznie, szanowani i akceptowani. To z kolei wpływa pozytywnie na atmosferę w pracy i relacje między pracownikami.

Podsumowując, eliminowanie zachowań dyskryminacyjnych to nie tylko kwestia moralna, ale również strategiczna decyzja biznesowa, mająca na celu zbudowanie bardziej inkluzywnej, zrównoważonej i efektywnej organizacji.

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Zaufali nam

Wykorzystujemy Webankietę nie tylko do candidate experience i onboardingu. Poszerzamy badania szkoleń i spotkań wewnętrznych, a także ocenę współpracy rekrutera z menedżerem. Narzędzie jest bardzo intuicyjnie. Bez wątpienia mocno usprawniliśmy w ostatnich miesiącach proces pozyskiwania feedbacku od pracowników.

Wiktoria Wolszczak

Specjalistka ds. Rekrutacji w OBI

Webankieta to proste narzędzie o dużych możliwościach przydatne podczas realizacji mniejszych i większych projektów. Najbardziej doceniam w narzędziu prostotę użycia, możliwość kopiowania pytań z innych ankiet i ułatwienie w konstrukcji kafeterii, polegające na możliwości przekopiowania całego pytania wraz z odpowiedziami do okna dialogowego.

Żabka logo

Błażej Borsuk

Insight Specialist w Żabka

Mam wrażenie, że w Webankiecie znalazłem to, do czego sam później dążyłem rozwijając moją firmę – z jednej strony dbanie o solidne i bezpieczne podstawy technologiczne, a z drugiej słuchanie potrzeb, angażowanie klientów w rozwój produktu i nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Paweł Owczarek

Paweł Owczarek

Autor Produktu FRIS, Partner Zarządzający