Regulamin platformy Webankieta

Dział I. Postanowienia ogólne

§ 1

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

 1. „Archiwizacja” – przechowanie gromadzonych przez Usługobiorcę informacji w ramach Konta, po ustaniu ważności Konta określonej w niniejszym Regulaminie;
 2. „Cena” – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia netto należnego Usługodawcy. Cena oraz należne podatki stanowią należność do zapłaty dla Usługodawcy tytułem korzystania z Usług Płatnych;
 3. „Formularz Kontaktowy” – Usługa Bezpłatna polegająca na przesłaniu przez Usługobiorcę do Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie okna dialogowego (formularza dostępnego pod adresem URL https://www.webankieta.pl/kontakt);
 4. „Komunikator” – Usługa Bezpłatna polegająca na przesłaniu przez Usługobiorcę do Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie okna dialogowego;
 5. „Konsument” – Usługobiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. „Konto” prowadzony pod unikalną nazwą (będącą adresem e-mail) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Usługi Subskrypcji Konta, z której korzysta, do wyboru spośród opcji: Konto Start, Konto Business, Konto Team, Konto w ramach Pakietu Enterprise;
 7. „Limit operacji” – maksymalna łączna liczba wypełnień ankiety i widgeta w ciągu okresu rozliczeniowego do dysponowania przez Usługobiorcę w ramach Konta (lub pakietu). Limit operacji odnawia się do pełnej liczby właściwej dla danego rodzaju Konta (lub pakietu) po upływie danego okresu rozliczeniowego;
 8. „Logowanie” – wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła dostępowego, dającego dostęp do zawartości Konta, po uprzedniej Rejestracji;
 9. „Newsletter” – Usługa Bezpłatna polegająca na przesyłaniu zamówionych przez Usługobiorcę informacji drogą elektroniczną, po udostępnieniu przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej identyfikującego Usługobiorcę;
 10. „Okres rozliczeniowy” – okres liczony po raz pierwszy od dnia pierwszej zapłaty za Usługę i trwający do końca dnia następnego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień, który datą odpowiada początkowemu dniowi okresu rozliczeniowego (np. 15.12.2016-14.01.2017 lub 13.07.2016-12.08.2017), a gdyby takiego dnia w ostatnim (kolejnym) miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Kolejne okresy rozliczeniowe są liczone od dnia następującego po dniu końcowym poprzedniego okresu rozliczeniowego;
 11. „Przedsiębiorca na prawach konsumenta” – Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie drogą elektroniczną usług, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 2023 r. poz. 287 2759 z późn. zm.) oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565, i art. 5765 Kodeksu cywilnego.
 12. „Regulamin” – niniejszy regulamin serwisu Webankieta.pl, określający w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy i Usługobiorcy;
 13. „Rejestracja” – wprowadzenie i przesłanie danych do Usługodawcy za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego w Serwisie, po akceptacji Regulaminu, celem skorzystania z Usługi Subskrypcji Konta;
 14. „Serwis” – serwis dostępny pod adresem webankieta.pl;
 15. „Umowa o świadczenie Usługi” – zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę i korzystanie z nich przez Usługobiorcę, w tym prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy, opisane w niniejszym Regulaminie, celem przedstawienia i utrwalenia warunków świadczenia Usług i postanowień umownych dotyczących Usług. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
 16. „Usługa Subskrypcji Konta” – Usługa, polegająca na zapewnieniu dostępności do Konta w ramach Serwisu i zarządzania Kontem po dokonaniu Rejestracji, w oparciu o wybraną opcję Konta; przez pierwsze 14 dni od dnia dokonania Rejestracji Usługa Subskrypcji Konta jest Usługą Bezpłatną świadczoną na warunkach właściwych tej Usłudze, w tym z zastrzeżeniem, że dostęp do Konta w ramach takiej Usługi wiąże się z ograniczeniami wskazanymi w §9 ust. 2 niniejszego Regulaminu;
 17. „Usługa”, „Usługi” – usługa lub usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, wymienione i realizowane w oparciu o niniejszy Regulamin;
 18. „Usługi Bezpłatne” – Usługi wyróżnione w niniejszym Regulaminie, z których korzystanie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty należności przez Usługobiorcę;
 19. „Usługi Płatne” – Usługi wyróżnione w niniejszym Regulaminie, z których korzystanie wiąże się z obowiązkiem zapłaty należności przez Usługobiorcę;
 20. „Usługobiorca” – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych (działająca wówczas za wiedzą i zgodą swojego przedstawiciela ustawowego), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 21. „Usługodawca” – Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 00-382, przy ulicy Solec 81B lok. 73-A; zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000432184, NIP 701-035-65-70, REGON 146346544, tel. 22 207 25 10, e-mail [email protected];
 22. „Użytkownik” – w przypadku Usługi Subskrypcji Konta w opcji Pakiet Enterprise osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych (działająca wówczas za wiedzą i zgodą swojego przedstawiciela ustawowego), która została upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z Konta w ramach Usługi Subskrypcji Konta oraz dokonała Rejestracji. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Usługobiorcy stosuje się do Użytkownika odpowiednio, za wyjątkiem zawarcia Usługi Płatnej Subskrypcji Konta w opcji Pakiet Enterprise, zawieranej i opłacanej przez Usługobiorcę upoważniającego Użytkownika do korzystania z Konta;
 23. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 2023 r. poz. 1360 1610 z późn. zm.).
 24. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
 25. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

§ 2

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres Usług zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, zasady korzystania z Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem, zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu pod adresem URL https://www.webankieta.pl/regulamin, gdzie Usługobiorca może go w każdym czasie przeglądać, odtworzyć i utrwalić. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

§ 3

 1. Wymaganiami technicznymi, warunkującymi prawidłowe działanie Serwisu i korzystanie przez Usługobiorcę z Usług są:
 2. podłączenia do Internetu;
 3. posiadanie zainstalowanej i uruchomionej jednej z wymienionych przeglądarek internetowych:
  • Edge 14 lub wyższej,
  • Firefox w wersji 49 lub wyższej,
  • Chrome w wersji 49 lub wyższej,
  • Safari w wersji 9.1 lub wyższej,
  • Opera w wersji 42 lub wyższej,
  • iOS Safari w wersji 10.1 lub wyższej,
  • Android Browser w wersji 4.4 lub wyższej;
 4. włączenie w przeglądarce internetowej protokołu bezpiecznej transmisji danych HTTPS, obsługi Java Script i Cookies.

Dział II. Korzystanie z Serwisu

§ 4

 1. Przedmiotem świadczenia Usług jest umożliwianie korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z udostępnianymi funkcjonalnościami Serwisu, charakterem danej Usługi oraz własnymi potrzebami, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego prawa.

§ 5

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu mogą być bezpłatne lub płatne.
 2. Usługami Bezpłatnymi są:

a) przeglądanie zawartości Serwisu – usługa informacyjna polegająca na udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Usługobiorcy (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL);

b)Komunikator;

c) Formularz Kontaktowy;

d) Newsletter;

 1. Usługa Subskrypcji Konta przez pierwsze 14 dni od dnia dokonania Rejestracji (Bezpłatna Usługa Subskrypcji Konta, zwana także „Okresem próbnym”);
 2. Usługami Płatnymi są:
 • Usługa Subskrypcji Konta po dokonaniu zapłaty zgodnie z Cennikiem (Płatna Usługa Subskrypcji Konta);
 • inne Usługi wyraźnie oznaczone jako płatne.
 1. Cennik Usług Płatnych, zawierający Ceny, dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sekcji Cennik pod adresem URL https://www.webankieta.pl/cennik. Cennik zawiera ponadto informacje o należnym podatku. Ceny oraz informacje o należnym podatku przedstawiane są w złotych polskich.

Dział III. Umowa o świadczenie Usługi 

Rozdział 1 Umowa o świadczenie Usług Bezpłatnych

§ 6

 1. Warunkiem lub warunkami zawarcia Umowy o świadczenie następujących Usług Bezpłatnych:
 • przeglądania zawartości Serwisu – jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed faktycznym rozpoczęciem korzystania z Usługi.
 • Komunikatora, Formularza Kontaktowego, Newslettera, Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta – jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed faktycznym rozpoczęciem korzystania z Usługi i jego akceptacja, podanie danych oznaczonych przez Usługodawcę, jako niezbędne do korzystania z Usługi oraz ich przesłanie do Usługodawcy.
 1. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania zawartości Serwisu zostaje zawarta po zapoznaniu się z treścią Regulaminu wraz z faktycznym rozpoczęciem korzystania z tej Usługi.
 2. Umowa o świadczenie Usług: Komunikatora, Formularza Kontaktowego, zostaje zawarta po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa w ust. 1 b), z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Usługobiorcę (przesłania Usługodawcy) formularza z danymi oznaczonymi przez Usługodawcę, jako niezbędne do rozpoczęcia korzystania z danej Usługi, za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie dedykowanego przycisku.
 3. Umowa o świadczenie Usług: Newslettera, Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta (Okres próbny) zostaje zawarta po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa w ust. 1 b) i potwierdzeniu przez Usługobiorcę korzystania z danej Usługi. Potwierdzenie odbywa się po otrzymaniu przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail wskazującej sposób potwierdzenia. Taka wiadomość zostaje wysłana na podany w formularzu przez Usługobiorcę (przed rozpoczęciem skorzystania z danej Usługi) adres poczty elektronicznej.
 4. W przypadku Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta Usługodawca potwierdza Usługobiorcy fakt rozpoczęcia świadczenia Usługi, wysyłając stosowną wiadomość na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

§ 7

 1. Umowa o świadczenie następujących Usług Bezpłatnych: Przeglądania zawartości Serwisu, Komunikatora, Formularza Kontaktowego – jest zawierana na czas faktycznego korzystania z danej Usługi.

§ 8

 1. Usługa Newslettera może wiązać się z kierowaniem do Usługobiorcy informacji handlowych drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Newslettera ma możliwość wyrażenia dobrowolnie zgody na otrzymywanie takich informacji od Usługodawcy.
 2. Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z Newslettera w każdej chwili, zgłaszając taką wolę Usługodawcy na udostępnione przez Usługodawcę dane kontaktowe. Umowa o świadczenie Usługi Newslettera zostaje zawierana na czas korzystania z danej Usługi i zostaje rozwiązana w momencie dostarczenia Usługodawcy woli wypisania się z Newslettera.

§ 9

 1. Umowa o świadczenie Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta (Okres próbny) jest zawierana na okres 14 dni od dnia Rejestracji.
 2. Okres próbny umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Konta na warunkach określonych dla Okresu próbnego (dalej: „Ograniczenia Okresu próbnego”). Do Ograniczeń Okresu próbnego należą: zebranie dowolnej liczby wypełnień ankiet, dostęp do pierwszych dwudziestu wypełnień ankiet (brak możliwości przeglądania wszystkich wypełnionych, ankiet), brak możliwości usuwania wypełnień ankiet.
 3. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Konta po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, zawierając z Usługodawcą Umowę o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Konta w zakresie właściwym dla Płatnej Usługi Subskrypcji Konta i bez Ograniczeń Okresu próbnego także przed upływem okresu o którym mowa w ust. 1, zawierając z Usługodawcą Umowę o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta przed upływem tego okresu.
 4. W przypadku, gdy w ramach Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta ważność Konta ustała, tzn. upłynął termin 14 dni, na jaki Umowa o świadczenie Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta została zawarta i nie dokonano zwarcia Umowy o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta, Usługodawca dokonuje Archiwizacji.
 5. Archiwizacja w przypadku skorzystania z Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta trwa przez okres 12 (dwunastu) miesięcy liczonych od dnia zakończenia korzystania z Okresu próbnego (tj. po upływie okresu, na jaki Umowa o świadczenie Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta została zawarta). Po upływie okresu Archiwizacji informacje przechowywane w ramach Konta zostają bezpowrotnie usunięte.

Rozdział 2. Umowa o świadczenie Usług Płatnych

§ 10

 1. Warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed faktycznym rozpoczęciem korzystania z Usługi i jego akceptacja, podanie danych oznaczonych przez Usługodawcę, jako niezbędne do korzystania z Usługi, przesłanie ich do Usługodawcy (czynności te wykonywane są wraz z rozpoczęciem Okresu próbnego) oraz dokonanie płatności według Cennika.
 2. W przypadku zaznaczenia w Serwisie wyboru skorzystania z Płatnej Usługi Subskrypcji Konta, spośród wariantów: Konto Start, Konto Business, Konto Team, Pakiet Enterprise, uruchamiany jest dostęp do wersji próbnej danego rodzaju Konta. Korzystanie z wersji próbnej odbywa się na warunkach wskazanych dla Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta, o której mowa w niniejszym Regulaminie (Okres próbny). Zakończenie Okresu próbnego i dokonanie płatności za wybrany wariant skutkuje zakończeniem obowiązywania Ograniczeń Okresu próbnego.
 3. Płatna Usługa Subskrypcji Konta polega na zapewnieniu Usługobiorcy możliwości wysłania ankiet i widgetów w ramach Limitu operacji do zrealizowania w danym okresie rozliczeniowym. 
 4. Z przyczyn bezpieczeństwa Usługa dopuszcza wysyłkę maksymalnie 50.000 zaproszeń mailowych do ankiety na raz. 
 5. W przypadku wykorzystania Limitu operacji w danym okresie rozliczeniowym, Usługobiorca może w ramach Płatnej Usługi Subskrypcji Konta zwiększyć liczbę wypełnień ankiety i widgeta („Dodatkowy limit”). Skorzystanie z Dodatkowego limitu wymaga zamówienia dodatkowo, tj. poza zamówionym i wykorzystanym Limitem operacji, kolejnego pakietu wypełnień ankiety i widgeta o do wykorzystania w ramach Konta (lub pakietu Enterprise), wprowadzając dane Usługobiorcy i przesyłając je do Usługodawcy za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod adresem URL https://www.webankieta.pl/user#payment-packages. Dodatkowy limit (pakiet) jest płatny zgodnie z Cennikiem zamieszczonym pod adresem URL https://www.webankieta.pl/cennik.
 6. Limit operacji do wykorzystania w ramach Konta (lub pakietu Enterprise) może być wykorzystany wyłącznie w danym okresie rozliczeniowym (tzn. Limit operacji niewykorzystany w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy). Dodatkowy limit (pakiet) nie jest związany takim ograniczeniem i liczba wypełnień oraz wysłanych zaproszeń w ramach Dodatkowego limitu (pakietu) może być wykorzystana przez Usługobiorcę przez cały okres ważności Konta, tzn. przez okres, za który Usługobiorca dokonał zapłaty za Usługę Subskrypcji Konta.
 7. Szczegółowy zakres Płatnej Usługi Subskrypcji Konta według poszczególnych wariantów wybranych przez Usługobiorcę, zawarty jest na stronie internetowej Serwisu, w sekcji Cennik pod adresem URL https://www.webankieta.pl/cennik.
 8. Brak terminowej płatności uniemożliwia skorzystanie z Usług Płatnych.

§ 11

 1. Dostęp do Konta w ramach Płatnej Usługi Subskrypcji Konta uruchamiany jest w przeciągu 24 godzin od momentu wpłynięcia na konto bankowe Usługodawcy należności za Usługę, tj. kwoty odpowiadającej Cenie i należnemu podatkowi (zgodnie z Cennikiem), za wybrany przez Usługobiorcę wariant w ramach Płatnej Usługi Subskrypcji Konta (Konto Start, Konto Business, Konto Team, Pakiet Enterprise). Dokonanie zapłaty i okres, jakiego opłata dotycy, warunkują ustalenie długości i potwierdzenie obowiązywania okresu ważności Konta.
 2. W przypadku dokonania płatności za pomocą systemu PayU albo Stripe, dostęp do Konta w ramach Płatnej Usługi Subskrypcji Konta uruchamiany jest automatycznie w momencie wpłynięcia należności za Usługę, tj. kwoty odpowiadającej Cenie i należnemu podatkowi (zgodnie z Cennikiem), za wybrany przez Usługobiorcę wariant w ramach Płatnej Usługi Subskrypcji Konta (Konto Start, Konto Business, Konto Team, Pakiet Enterprise), na konto Usługodawcy w systemie PayU albo Stripe.
 3. W przypadku Usługi Subskrypcji Konta w opcji Pakiet Enterprise Usługobiorca może upoważnić inne osoby (Użytkowników) do korzystania z Konta w ramach Usługi Subskrypcji Konta opłaconej przez tego Usługobiorcę. W takim przypadku Usługobiorca jest odpowiedzialny za wybór i weryfikację upoważnionych przez siebie osób do korzystania z Konta jako Użytkownicy.
 4. Umowa o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Usługobiorcę w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) zawierającej wszystkie istotne elementy świadczonej Usługi oraz potwierdzenie przyjęcia jej do realizacji (oświadczenie woli zawarcia Umowy z Usługobiorcą składane przez Usługodawcę).

§ 12

 1. Umowa o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta zawierana jest na czas nieoznaczony, przy czym dostęp do Konta w ramach tej Usługi zostaje zawieszony w przypadku upływu okresu ważności Konta i niedokonania przez Usługobiorcę płatności za przedłużenie korzystania z Konta zgodnie z Cennikiem – do dnia dokonania należnej płatności.
 2. Usługobiorca jest cyklicznie informowany przez Usługodawcę o poziomie wykorzystania Limitu operacji, tj. po wykorzystaniu 50%, 80% oraz 100% Limitu operacji w danym okresie rozliczeniowym. Taka informacja kierowana jest na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany przy Rejestracji. W przypadku Dodatkowego limitu (pakietu), Usługodawca w sposób podany powyżej informuje Usługobiorcę o wykorzystaniu Dodatkowego limitu (pakietu) na poziomie 50% oraz 100%.
 3. W przypadku, gdy w ramach Płatnej Usługi Subskrypcji Konta ważność Konta ustała, tzn. upłynął termin końcowy okresu, za jaki uiszczono opłatę za Usługę i nie dokonano płatności zgodnie z Cennikiem w celu przedłużenia okresu ważności Konta na kolejny okres, Usługodawca dokonuje Archiwizacji.
 4. Archiwizacja w przypadku skorzystania z Płatnej Usługi Subskrypcji Konta trwa przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty upłynięcia terminu ważności Konta. Po upływie tego okresu informacje przechowywane w ramach Konta zostają bezpowrotnie usunięte, a Umowa o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta zostaje rozwiązana.

Rozdział 3. Prawo Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od Umowy

§ 13

 1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie, przesyłając je na adres Usługodawcy. Wzór takiego oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – odnośnie Konsumenta oraz Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu – odnośnie Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Złożenie oświadczenia zgodnie z takim wzorem nie ogranicza uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej Umowy o świadczenie Usługi, z której korzysta.
 2. W przypadku złożenia przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: [email protected]. W przypadku złożenia przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek sp. j. ul. Solec 81B lok. 73-A, 00-382 Warszawa. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem ww. terminu do odstąpienia od Umowy. Jednocześnie informujemy, że po wykonaniu Usługi przez Usługodawcę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Pouczenie Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, którą zawarł z Usługodawcą, znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział 4. Rozwiązanie Umowy

§ 14

 1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres: [email protected]. W przypadku Usługi Newslettera Usługobiorca może ponadto rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi, klikając w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej otrzymywanej wiadomości w ramach Newslettera.
 2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako istotne naruszenie przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę umotywowane obiektywnymi względami. Usługodawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji.

Dział IV. Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy i Usługobiorcy

§ 15

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.
 2. Usługobiorca oświadcza, że wszelkie dane dotyczące tego Usługobiorcy podawane przed skorzystaniem z Usług są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta osobom innym niż Usługobiorca.
 4. Usługobiorca może korzystać ze swojego Konta za pośrednictwem jednego loginu tylko na jednym urządzeniu (to znaczy Logowanie do Konta umożliwia dostęp do Konta wyłącznie na jednym urządzeniu i nie będzie możliwe zalogowanie się do swojego Konta równocześnie na dwóch lub więcej urządzeniach).
 5. Usługodawca zaleca stosowanie przez Usługobiorcę hasła składającego się z co najmniej 12 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne oraz jego okresową zmianę nie rzadziej, niż co 30 dni.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony swojego loginu oraz hasła przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim.
 7. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i prawnych dokonanych w ramach funkcjonalności Serwisu przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta i danych w nim zawartych, w szczególności w zakresie realizacji płatności z tytułu zamówionych Usług Płatnych. Usługobiorca przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu takich czynności zrealizowanych z użyciem przypisanego mu Konta i danych w nim zawartych, jak za własne czynności.
 8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, sprzecznymi z dobrymi obyczajami lub naruszających interesy Usługodawcy.
 9. Usługodawca może zablokować dostęp do Konta zawierającego treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub będące niezgodnymi z interesami Usługodawcy lub usunąć takie Konto.
 10. Usługobiorca zobowiązany jest do wykonywania zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu przez cały okres korzystania z Usług, za wyjątkiem zachowania w poufności informacji na temat loginów i haseł (obowiązek ten trwa bezterminowo).

§ 16

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługobiorca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w wyniku tego naruszenia po stronie Usługodawcy.

§ 17

 1. Tworząc ankietę w Serwisie, Usługobiorca otrzymuje unikalny adres WWW, pod którym dostępna jest ankieta i zarządza nim na własną odpowiedzialność.

§ 18

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli są one spowodowane naprawą, konserwacją bądź modyfikacją sprzętu lub oprogramowania (które to prace trwają nie dłużej, niż 1 godzina w tygodniu) oraz przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.

§ 19

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, w szczególności za ujawnianie haseł do Konta, ujawnianie danych osobowych oraz za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta dokonanych przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także powstałe na skutek szkody zaistniałej w wyniku modyfikacji kodu Serwisu lub nieumiejętnego jego wykorzystania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.

§ 20

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych informatycznych niezbędnych do dostarczania Usługi, w szczególności plików tekstowych, w urządzeniach końcowych Usługobiorcy przeznaczonych do korzystania z tych Usług.
 2. Szczegółowe zasady przechowywania danych, o których mowa w ust. 1 określone są w „Zasadach wykorzystania plików Cookie”.

Dział V. Ochrona danych osobowych

§ 21

 1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych Usługobiorców. 
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected], lub korespondencyjnie na adres Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 00-382, przy ulicy Solec 81B lok. 73-A z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są w celu korzystania z Usług, zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie takiej Usługi, rozliczenia Usługi (rachunkowym) – w przypadku Usług Płatnych, rozpatrzenia pytań i reklamacji w przypadku ich złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, w celach kontaktowych i w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej.
 4. W powyższych celach dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o: art. 6 ust 1 pkt b, c i f RODO, tj. odpowiednio w związku z zawarciem i realizacją wzajemnych praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usługi lub podjęciem działania przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, realizacji, przepisów prawa regulujących zwłaszcza kwestie archiwizacyjne (przepisy dotyczące rachunkowości, przepisy dotyczące upływu terminu przedawnienia roszczeń) oraz w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, rozumianych jako w szczególności bieżący kontakt, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni własnych produktów i usług prowadzony w formie tradycyjnej. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane do czasu jej finalizacji, a w celach archiwizacyjnych – nie dłużej, niż do momentu upływu właściwego terminu przedawnienia roszczeń.
 5. W przypadku Usług Płatnych, dane osobowe Usługobiorcy mogą być udostępnione do partnerów Serwisu: PayU S.A. prowadzącej system PayU.pl, oraz Stripe Payments Europe Limited (z siedzibą w Irlandii) prowadzącego serwis Stripe, w celu poprawnej realizacji płatności.
 6. Za odrębnie wyrażoną zgodą dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych w związku z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. W takim przypadku dane będą przetwarzane w powyższym celu do czasu odwołania zgody.
 7. Podanie danych osobowych w celu wystawienia faktury wynika z przepisów prawa (przepisy podatkowe). Podanie innych danych jest dobrowolne (nie jest obowiązkiem ustawowym), jednak brak ich podania powoduje, że Usługodawca nie może prawidłowo zrealizować wyżej wymienionych celów. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 22

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do umieszczania w Serwisie wyłącznie informacji, w tym danych osobowych dotyczących Usługobiorcy lub innych osób w sposób zgodny z prawem oraz nienaruszający praw osób trzecich.

§ 23

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do nieumieszczania danych osobowych osób trzecich w Serwisie, jeżeli nie posiada do tego właściwej podstawy prawnej. W szczególności Usługobiorca nie może importować do Serwisu adresów e-mail oraz innych danych, należących do osób, które np. nie wyraziły bezpośrednio Usługobiorcy zgody na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 2. W celu przekazania przez Usługobiorcę danych osobowych osób trzecich Usługodawcy konieczne jest zawarcie umowy o przetwarzanie danych w formie pisemnej. Za obecność takiej umowy odpowiada Usługobiorca.
 3. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia z Serwisu danych osobowych osób trzecich umieszczonych w nim w sposób niezgodny z postanowieniami ustępów poprzedzających.

§ 24

 1. Usługobiorca nie może wysyłać za pomocą Serwisu wiadomości będących niezamówioną informacją handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

§ 25

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Serwisu, dane (w szczególności dane osobowe) umieszczone w Serwisie przez Usługobiorcę, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych wdrożonych przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność informacji posiadanych przez Usługobiorcę i przetwarzanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu z wymogami prawa, a w szczególności z wymogami RODO, innymi przepisami o ochronie danych osobowych, za cel i sposób wykorzystywania Serwisu według jego przeznaczenia do korzystania z danej Usługi, w tym za zgodne z prawem przetwarzanie przez Usługobiorcę danych osobowych osób trzecich oraz za uprawniony sposób przesyłania przez Usługobiorcę treści handlowych drogą elektroniczną, pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem.
 3. W przypadku umieszczenia przez Usługobiorcę w Serwisie danych osobowych osób trzecich bez zawarcia umowy o przetwarzaniu danych, o której mowa w § 23 ust. 2, lub wbrew jej postanowieniom, pełną odpowiedzialność za ich umieszczenie w Serwisie ponosi Usługobiorca.

§ 26

 1. Dalsze informacje związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Usługobiorców zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronach internetowych Serwisu.

Dział VI. Postępowanie reklamacyjne

§ 27

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługa, z której korzysta, nie jest realizowana lub jest realizowana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres [email protected].

§ 28

 1. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca może podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§ 29

 1. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia do Usługodawcy e-maila ze zgłoszeniem reklamacji.
 2. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła.

Dział VII. Zmiana regulaminu i Postanowienia końcowe

§ 30 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2017r i jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie Usług wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o świadczenie Usługi zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą;
 • konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
 • decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej lub
 • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o świadczenie Usługi zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą;
 • zmiana sposobu świadczenia Usługi przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych);
 • zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę Usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub Usług objętych Regulaminem i oferowanych Usługobiorcy;
 • połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy lub zmiana innych danych Usługodawcy określonych w Regulaminie.
 1. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu, przesyłanego przez Usługodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem – 21 dni kalendarzowych.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 3. W zakresie zmian Regulaminu, które nie mają wpływu na funkcjonalność Serwisu, do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

§ 31 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o świadczenie Usługi jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami – sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, niebędącym jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 3. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów z Konsumentem wynikłych w związku z zawartymi umowami o świadczenie usług na drodze postępowania mediacyjnego.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma prawo m.in. do:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Szczegółowych informacji dotyczących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl lub w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Sprawa sporu z Konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od umowy przez Konsumenta

Do:
Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek sp. j.
ul. Solec 81B lok. 73-A
00-382 Warszawa
[email protected]

Ja [IMIĘ I NAZWISKO], zarejestrowany w serwisie pod adresem e-mail [ADRES E-MAIL PODANY PRZY REJESTRACJI] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy korzystania z usługi [NAZWA USŁUGI]. Data zawarcia umowy to [DATA ZAWARCIA UMOWY].

[IMIĘ I NAZWISKO]
[ADRES]
[DATA]
[PODPIS] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik nr 2 Wzór formularza odstąpienia od umowy dotyczący Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

Do:
Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek sp. j.
ul. Solec 81B lok. 73-A
00-382 Warszawa
[email protected]

Ja [IMIĘ I NAZWISKO], zarejestrowany w serwisie webankieta.pl pod adresem e-mail [ADRES E-MAIL PODANY PRZY REJESTRACJI] niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy korzystania z usługi [NAZWA USŁUGI]. Data zawarcia umowy to [DATA ZAWARCIA UMOWY].

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiona usługa, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.


Na dowód tego wymieniam poniżej wszystkie PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………


[IMIĘ I NAZWISKO]
[ADRES]
[DATA]
[PODPIS] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik nr 3 Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWYWZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Uwaga! Poniższe pouczenie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek sp. j. ul. Solec 81B lok. 73-A 00-382 Warszawa, e-mail: [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.