Polityka prywatności Webankieta.pl

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad ochrony danych osobowych Usługobiorców (jeżeli są osobami fizycznymi, lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą) oraz osób wykonujących czynności na rzecz Usługobiorców (tj. ich pracowników i reprezentantów) w związku z korzystaniem z serwisu Webankieta.pl. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie o zasady ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo tutaj

Twoje dane osobowe umieszczone w Serwisie podlegają ochronie. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności naszych użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych osób, na rzecz których Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o postanowienia Regulaminu, za pośrednictwem Serwisu (dalej zwanych w Polityce prywatności „użytkownikami”).

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81B lok. 73-A, świadcząca usługi bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwana dalej „Usługodawcą”. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected], lub listownie na adres Usługodawcy z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. 

Terminy zapisane z dużej litery są zdefiniowane w Regulaminie Platformy Webankieta.

 1. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a w szczególności adres e-mail. 
 2. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 3. Wszelkie dane podane przez Użytkowników będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi i wykonania czynności związanych z jej świadczeniem, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikiem a Usługodawcą.
 4. Podany przy rejestracji adres e-mail Użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie w celu przesyłania informacji dotyczących konta Użytkownika, ankiet utworzonych na tym koncie oraz innych informacji związanych z działaniem serwisu Webankieta.pl, z zastrzeżeniem pkt 7.
 5. W zależności od udzielenia przez użytkownika zgody podczas rejestracji podane dane osobowe, a w szczególności adres e-mail może posłużyć do przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344 z późn. zm.). W szczególności na podany adres e-mail może być przesyłany bezpłatny newsletter. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie opcji dotyczącej otrzymywania informacji marketingowych drogą elektroniczną. Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, co nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. 
 6. Dane osobowe przetwarzane są w celu korzystania z Usług, zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie takiej Usługi, rozliczenia Usługi (rachunkowym) – w przypadku Usług Płatnych, rozpatrzenia pytań i reklamacji w przypadku ich złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, w celach kontaktowych i w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej.
 7. W powyższych celach dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o: art. 6 ust 1 pkt b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. UE. L. 2016.119.1 dalej jako „RODO”), tj. odpowiednio w związku z zawarciem i realizacją wzajemnych praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usługi lub podjęciem działania przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, realizacji, przepisów prawa regulujących zwłaszcza kwestie archiwizacyjne (przepisy dotyczące rachunkowości, przepisy dotyczące upływu terminu przedawnienia roszczeń) oraz w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, rozumianych jako w szczególności bieżący kontakt, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni własnych produktów i usług prowadzony w formie tradycyjnej. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane do czasu jej finalizacji, a w celach archiwizacyjnych – nie dłużej, niż do momentu upływu właściwego terminu przedawnienia roszczeń.
 8. Nadto Usługodawca, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. UE. L. 2016.119.1 dalej jako „RODO”), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów RODO, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług (marketing tradycyjny).
 9. W celu poprawnej realizacji płatności za konto Start, Business, Team lub inną usługę oznaczoną jako płatną do partnerów serwisu Webankieta.pl do niżej wymienionych podmiotów udostępniane są adres e-mail, adres IP Użytkownika oraz imię i nazwisko podane przez niego w formularzu zamówienia:
  1. PayU S.A. prowadzącej System PayU.pl (usługa świadczona przez PayU S.A. legitymuje się własną polityką prywatności dostępną pod adresem https://poland.payu.com/prywatnosc/);
  2. Stripe Payments Europe Limited (usługa świadczona przez Stripe Payments Europe Limited legitymuje się własną polityką prywatności dostępną pod adresem https://stripe.com/en-pl/privacy;

Dane przesyłane są w postaci zaszyfrowanej. 

 1. Dane osobowe mogą być nadto ujawnione uprawnionym pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też następującym odbiorcom:
  1. podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, z zakresu usług hostingu, księgowości, obsługi korespondencji, doradczych,
  2. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. W celu wystawienia faktury za usługi oznaczone w Regulaminie jako płatne i wysłania jej na wskazany adres do partnera serwisu Webankieta.pl, firmy Power Media S.A. prowadzącej System ifirma.pl udostępniane są imię i nazwisko lub firma, siedziba, adres prowadzonej działalności gospodarczej bądź adres zamieszkania, NIP oraz adres korespondencyjny. Dane przesyłane są w postaci zaszyfrowanej. Dane nie są wykorzystywane do innych celów. Usługa świadczona przez Power Media S.A. legitymuje się własną polityką prywatności dostępną pod adresem https://www.ifirma.pl/rodo
 3. Dane, inne niż podane przy rejestracji i gromadzone w serwisie Webankieta.pl mają postać danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą użytkownika na stronach internetowych (m.in. wpisy w logach serwerowych, adresy IP, pliki cookies). Szczegółowe informacje nt. wykorzystywanych przez Webankieta.pl plików Cookie dostępne są na stronie Zasady Wykorzystania plików Cookies.
 4. Do co zasady dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W wyjątkowych przypadkach mogę jednak być transferowane do państw trzecich – wówczas będą przekazywane z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (art. 46 RODO) w postaci standardowych klauzul umownych albo będą transferowane wyłącznie do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję o adekwatności (art. 45 RODO).  
 5. Dane osobowe nie są wykorzystywane przez Administratora do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania. 
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Usługodawcy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony Usługodawcy.
 8. Hasła dostępu do konta podane podczas rejestracji przechowywane są na serwerze Usługodawcy w formie zaszyfrowanej.
 9. Dane osobowe podane podczas rejestracji i logowania oraz przesyłane w trakcie dalszej pracy w serwisie szyfrowane są za pomocą 2048 bitowego protokołu bezpieczeństwa SSL.
 10. Usługodawca ma dostęp do konta użytkownika oraz ankiet prowadzonych na tym koncie.
 11. Usługodawca zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach prawa. Użytkownik może także w każdym czasie złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w tym newslettera).
 12. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do dostępu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Wszelkie uprawnienia przysługujące na mocy prawa z zakresu ochrony danych osobowych opisane są w Regulaminie serwisu.
 13. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy, lub kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ([email protected], lub listownie na adres Usługodawcy z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”).
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń, innych uprawnień lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 15. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w każdym momencie. Po weryfikacji wniosku o usunięcie konta zostanie ono nieodwracalnie usunięte z bazy danych serwisu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem. Po usunięciu konta Usługodawca może jednak przetwarzać dane niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi.
 16. Respondent, wypełniając ankietę umieszczoną w serwisie Webankieta.pl udziela zgody na wykorzystanie swoich odpowiedzi na potrzeby autora ankiety.
 17. Zabronione jest zbieranie danych osobowych (tj. adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres, nr PESEL) w ankietach o wynikach publicznie dostępnych. W pozostałych ankietach zbieranie danych osobowych możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu przez użytkownika jednoznacznej zgody osoby, której dane mają być zbierane. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do usunięcia ankiet niespełniających powyższych postanowień z serwisu.
 18. Webankieta.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z udostępnienia odpowiedzi respondentów w ankietach użytkowników, szczególnie ankietach o publicznie dostępnych wynikach, ale dołoży wszelkich starań, by eliminować takie sytuacje.
 19. Usługodawca nie będzie wykorzystywał wprowadzonych do systemu przez użytkownika adresów e-mail respondentów do celów marketingowych własnych oraz podmiotów trzecich bez posiadania ku temu właściwej podstawy prawnej.
 20. Wszystkie zaproszenia do ankiety wysyłane z serwisu Usługodawcy, posiadają link pozwalający respondentom ankiet użytkowników na zablokowanie możliwości otrzymywania korespondencji z serwisu Usługodawcy.
 21. Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Usługodawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony Usługodawcy, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 22. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 23. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Usługodawcy, które zostały zamieszczone na stronach Usługodawcy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 24. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, których skutkiem Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 25. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony Usługodawcy, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.

Zalecamy niepodawanie swoich danych osobowych lub innych danych pozwalających na identyfikację w ankietach pochodzących z nieznanego źródła. Wypełniając ankietę, której wyniki będą publicznie dostępne, możesz liczyć się z tym, że wpisane przez Ciebie odpowiedzi będą widoczne dla wszystkich i znajdą się w wyszukiwarce Google. Jeśli napotkałeś podczas wypełniania ankiety na sytuację, w której autor prosi o podanie danych osobowych, powiadom nas o tym.