ikonka ekranu
ikonka tabletu
ikonka mobile

Ankieta socjodemograficzna

Nieważne w jakiej branży działasz – spersonalizowana, dostosowana do klienta oferta daje Ci zdecydowanie większe szanse na wyróżnienie się spośród konkurencji.

Użyj tego szablonu strzałka w prawo strzałka w prawo Wszystkie szablony strzałka w prawo strzałka w prawo

Dlatego tak ważne jest prowadzenie regularnych badań określających profil społeczno-demograficzny klienta. O co pytamy w takich ankietach? O podstawowe informacje, takie jak płeć, miejsce zamieszkania czy wykształcenie.

Te z pozoru ogólne dane mogą pomóc Twojej firmie w bardziej ukierunkowanej promocji czy zmniejszeniu niepotrzebnych wydatków (usunięcie z oferty produktów nieatrakcyjnych dla większości klientów). Pokażemy Ci, jak przygotować ankietę socjodemograficzną.

Interesują Cię wzory ankiet dla marketerów?

Zobacz gotowe i darmowe szablony badań.

Czym jest ankieta społeczno-demograficzna?

TL;DR

Jest rodzajem przeprowadzanego badania przez marketerów.

Przejdźmy do obszerniejszej definicji. Ankieta społeczno-demograficzna to narzędzie badawcze używane w naukach społecznych i marketingu do zbierania danych dotyczących charakterystyk społecznych i demograficznych respondentów.

Te informacje obejmują różne aspekty, takie jak wiek, płeć, wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny, miejsce zamieszkania, pochodzenie etniczne, zatrudnienie itp. Celem ankiety socjodemograficznej jest zrozumienie struktury społecznej i demograficznej grupy ludzi oraz analiza związków między tymi zmiennymi a różnymi zjawiskami czy zachowaniami.

Pytania metryczkowe. Czyli jakie?

W ankietach demograficznych stosowane są pytania metryczkowe. To różnego typu zapytania (omówimy rodzaje pytań używanych w kwestionariuszach poniżej), których celem jest pozyskanie informacji demograficznych o respondencie. Pytania metryczkowe mogą dotyczyć takich aspektów jak: przedziały wiekowe, stan cywilny, miejsce zamieszkania, wielkość gospodarstwa domowego, wykształcenie, zarobki, etc.

Badania demograficzne – korzyści dla firmy

Dlaczego warto zatroszczyć się dobrze skonstruowane pytania metryczkowe i bliżej poznać profil nabywców produktów lub usług organizacji? Oto główne argumenty za wprowadzeniem badań demograficznych w firmie.

Lepsze zrozumienie grupy docelowej

Badania socjodemograficzne pozwalają firmie lepiej zrozumieć charakterystykę demograficzną i społeczną swojej grupy docelowej. Dzięki temu można dostosować produkty, usługi i strategie marketingowe do konkretnych potrzeb i oczekiwań klientów.

Personalizacja oferty

Metryczka w ankiecie (umieszczana np. na początku ankiety demograficznej lub na końcu kwestionariusza) umożliwia dostosowanie oferty firmy do preferencji i stylu życia klientów. Personalizacja produktów czy komunikatów marketingowych może zwiększyć atrakcyjność firmy w oczach konsumentów.

Lepsze segmentowanie rynku

Wyniki badań demograficznych pomagają w identyfikacji różnych segmentów rynku. Firma może lepiej dostosować swoje strategie marketingowe do konkretnych grup, co z kolei może zwiększyć skuteczność działań promocyjnych.

Skuteczniejsze kampanie reklamowe

Zdobycie informacji na temat preferencji i nawyków społecznych klientów umożliwia skierowanie kampanii reklamowych do konkretnych grup, co może zwiększyć ich skuteczność. Reklama ukierunkowana na określone demograficzne grupy może być bardziej efektywna niż ogólna kampania.

Zwiększenie lojalności klientów

Dostosowanie oferty i działań marketingowych do potrzeb klientów dzięki analizie danych może przyczynić się do zwiększenia ich lojalności wobec firmy. Zrozumienie i reagowanie na oczekiwania klientów buduje pozytywne relacje i wzmacnia wierność marki.

Planowanie rozwoju produktów

Badania socjodemograficzne dostarczają informacji na temat trendów i zmian w społeczeństwie ważnych w toku późniejszych analiz, np. planowaniu nowych produktów i usług. Firma może lepiej przewidzieć, jakie rozwiązania będą atrakcyjne dla określonych grup odbiorców.

Efektywniejsze zarządzanie zasobami

Posiadanie informacji na temat struktury zatrudnienia, umiejętności pracowników czy ich preferencji może pomóc firmie w efektywniejszym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dostosowanie środowiska pracy do oczekiwań pracowników może poprawić atmosferę w firmie i zwiększyć zaangażowanie pracowników.

Świadome podejmowanie decyzji biznesowych

Dane socjodemograficzne dostarczają solidnej podstawy do podejmowania decyzji biznesowych. Firma może unikać podejmowania decyzji opartych na przypuszczeniach, a zamiast tego korzystać z rzetelnych informacji, co zwiększa szanse na sukces.

Badania demograficzne stanowią istotne narzędzie wspomagające strategie biznesowe, pomagając firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i skuteczniej reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Rodzaje pytań w ankiecie socjodemograficznej

W ankiecie socjodemograficznej można znaleźć różne rodzaje pytań, które pozwalają zbierać informacje na temat charakterystyk społecznych i demograficznych respondentów. Poniżej przedstawiam kilka rodzajów pytań, które często występują w tego rodzaju ankietach:

Pytania zamknięte:

Jednokrotnego wyboru: Respondent wybiera jedną odpowiedź spośród kilku dostępnych opcji. Na przykład: „Jaki jest Twój aktualny stan cywilny? a) Kawaler/b) Panna/c) Żonaty/d) Zamężna/e) W separacji/f) Wdowiec/wdowa.”

Wielokrotnego wyboru: Respondent ma możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi. Przykład: „Zaznacz, które z poniższych źródeł informacji najczęściej korzystasz: a) Telewizja/b) Internet/c) Gazety/d) Radio/e) Inne.”

Pytania otwarte:

W przypadku pytań otwartych respondent samodzielnie formułuje odpowiedź, co pozwala uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Na przykład: „Opisz swoje doświadczenia związane z korzystaniem z usług społecznych w Twoim regionie.”

Pytania rankingowe:

Respondent porządkuje lub ocenia elementy podanych w pytaniu według określonych kryteriów. Przykład: „Proszę ocenić, które z poniższych czynników są najważniejsze przy wyborze produktu: a) Cena/b) Jakość/c) Marka/d) Opinie innych klientów.”

Pytania skalowanie:

Respondent ocenia stopień zgody lub niezgody na określone stwierdzenia za pomocą skali. Przykład: „W skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza całkowitą niezgodę, a 5 całkowitą zgodę, jak oceniasz swoje zadowolenie z usług świadczonych przez naszą firmę?”

Pytania dotyczące demografii:

Pytania te dotyczą charakterystyk demograficznych respondentów, takich jak wiek, płeć, wykształcenie, zatrudnienie, itp. Przykład: „Jaki jest Twój aktualny poziom wykształcenia?”

W ankiecie socjodemograficznej zazwyczaj stosuje się kombinację różnych rodzajów pytań, aby uzyskać pełniejszy obraz społecznej i demograficznej struktury respondentów. Kombinacja różnych pytań pozwala na uzyskanie bardziej kompleksowych danych i lepsze zrozumienie badanej grupy.

Dobre praktyki badania socjodemograficznego

Klaryfikacja celów badania:

 • Określenie jasnych celów i pytań badawczych, które mają być zaspokojone poprzez badanie socjodemograficzne.

Rzetelność i wiarygodność pytań:

 • Staranność w formułowaniu pytań, tak aby były zrozumiałe i klarowne dla respondentów. Unikanie pytań dwuznacznych lub sugestywnych.

Odpowiedni dobór próby:

 • Staranne dobranie grupy badanej, tak aby była reprezentatywna dla populacji, którą chcemy zbadać.

Zachowanie poufności:

 • Zagwarantowanie, że zebrane dane są poufne i chronione. Informowanie respondentów o celu badania oraz o tym, jak dane będą wykorzystywane.

Urozmaicona skala odpowiedzi:

 • Stosowanie różnorodnych skal odpowiedzi, aby umożliwić respondentom dokładniejsze wyrażenie swoich poglądów. Na przykład, skalowanie od „całkowicie się zgadzam” do „całkowicie się nie zgadzam”.

Pilotaż ankiety:

 • Przeprowadzenie próbnych badań pilotażowych, aby zweryfikować, czy pytania są zrozumiałe i czy ankietowani mają problem z ich interpretacją.

Wzorzec czasowy:

 • Uwzględnienie zmienności czasowej w badaniach socjodemograficznych. Niektóre cechy, takie jak zatrudnienie czy preferencje konsumenckie, mogą ulegać zmianom w czasie.

Analiza wyników w kontekście demografii:

 • Analiza wyników z uwzględnieniem różnic demograficznych. Odkrycie ewentualnych wzorców lub związków między danymi demograficznymi a odpowiedziami na pytania badawcze.

Wypróbuj kompleksowe narzędzie do zbierania danych socjodemograficznych!

Załóż darmowe konto i badaj potrzeby klientów z Webankietą

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Zaufali nam

Wykorzystujemy Webankietę nie tylko do candidate experience i onboardingu. Poszerzamy badania szkoleń i spotkań wewnętrznych, a także ocenę współpracy rekrutera z menedżerem. Narzędzie jest bardzo intuicyjnie. Bez wątpienia mocno usprawniliśmy w ostatnich miesiącach proces pozyskiwania feedbacku od pracowników.

Wiktoria Wolszczak

Specjalistka ds. Rekrutacji w OBI

Webankieta to proste narzędzie o dużych możliwościach przydatne podczas realizacji mniejszych i większych projektów. Najbardziej doceniam w narzędziu prostotę użycia, możliwość kopiowania pytań z innych ankiet i ułatwienie w konstrukcji kafeterii, polegające na możliwości przekopiowania całego pytania wraz z odpowiedziami do okna dialogowego.

Żabka logo

Błażej Borsuk

Insight Specialist w Żabka

Mam wrażenie, że w Webankiecie znalazłem to, do czego sam później dążyłem rozwijając moją firmę – z jednej strony dbanie o solidne i bezpieczne podstawy technologiczne, a z drugiej słuchanie potrzeb, angażowanie klientów w rozwój produktu i nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Paweł Owczarek

Paweł Owczarek

Autor Produktu FRIS, Partner Zarządzający