Jak napisać dobre pytania do ankiety?

Pisanie dobrych pytań ankietowych ma kluczowe znaczenie dla pozyskiwania i analizy danych. Dobrze zaprojektowana ankieta może dostarczyć praktycznych informacji, podczas gdy źle skonstruowane pytania mogą prowadzić do niewiarygodnych danych i wypaczonych wyników. W tym kompleksowym poradniku omówimy wpływ źle zaprojektowanych pytań na powodzenie ankiety i pokażemy na przykładach jak przygotować skuteczne i bezstronne kwestionariusze.

Zanim zajmiemy się przykładami złych pytań ankietowych, wprowadźmy zwięzłą definicję stanu docelowego naszych rozważań, odpowiadając na jedno arcyważne pytanie.

Czym jest dobre pytanie ankietowe?

Jest krótkie, zrozumiałe i dotyka badanego tematu. 

W naszej branży jest również częścią czegoś większego, niezależnie od tego, czy zajmujesz się CX, HR czy badaniami rynku.

Tworzenie jasnych i zwięzłych pytań ankietowych ma kluczowe znaczenie dla pozyskiwania jakościowych danych i cennych odpowiedzi od grupy docelowej, które mogą pomóc w usprawnieniu działalności firmy. Przydatne informacje pozwalają lepiej dostosować produkt lub usługę do potrzeb klientów, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji, lojalności i ostatecznie do zwiększenia przychodów.

Stwórz ankietę przyjemną w wypełnianiu
Stwórz badanie przyjemne w wypełnianiu

Ok, wiemy już, do czego dążymy.

Sprawdźmy teraz, jakich błędów unikać podczas tworzenia pytań, aby nasze kwestionariusze miały optymalny wskaźnik odpowiedzi i pomagały w zbieraniu wysokiej jakości danych.

Jak złe pytania wpływają na wyniki ankiet?

Hej, Ed Sheeran ostrzegł nas wszystkich śpiewając:

„My bad habits lead to late nights ending up alone”.

Przekładając słowa artysty na język organizatorów ankiet online, powiedzielibyśmy, że złe nawyki (lub powszechne błędy) w procesie tworzenia ankiet mogą prowadzić do niskiego wskaźnika odpowiedzi, stronniczości w odpowiedziach ankietowych, a w konsekwencji do niskiej jakości informacji zwrotnych i złych decyzji podejmowanych na ich podstawie.

Może nie czekają nas przez to samotne noce, ale dobrze nie jest, prawda?

Jak nie pisać pytań ankietowych [Przykłady]

Źle skonstruowane pytania ankietowe mogą negatywnie wpływać na jakość i dokładność danych. Oto niektóre ze sposobów, w jaki zniekształcają one wyniki badań.

 • Nieobiektywne odpowiedzi

„Czy zgodzi się Pan/Pani, że nasz produkt jest najlepszy na rynku?”. Pytania naprowadzające mogą w sposób niezamierzony wpłynąć na odpowiedzi respondentów, skutkując nieobiektywnymi danymi. 

 • Niejednoznaczność

„Jak często korzystasz z naszych usług?” (np. bez określania ram czasowych). Niejasne lub niejednoznaczne pytania mogą dezorientować respondentów, prowadząc do niespójnych lub niedokładnych odpowiedzi.

 • Podwójne pytania

Podwójne pytania łączą dwa różne zagadnienia w jednym zapytaniu, utrudniając respondentom udzielenie dokładnych odpowiedzi. „Jak bardzo jesteś zadowolony z jakości i ceny naszego produktu?” (respondent może być zadowolony z jednego aspektu, ale niezadowolony z drugiego, co prowadzi do mylącej odpowiedzi).

rodzaje pytań w ankiecie
Różnorodność ankiety wpływa na jej response rate
 • Niski wskaźnik odpowiedzi

Długie lub źle skonstruowane kwestionariusze z mylącymi pytaniami mogą zniechęcić respondentów i obniżyć wskaźnik odpowiedzi. „Uszereguj następujące 50 cech naszego produktu od najważniejszej do najmniej ważnej”.

 • Błędna interpretacja

Źle sformułowane lub niejasne pytania mogą zostać błędnie zinterpretowane przez respondentów, prowadząc do fałszywych wyników. „Czy jesteś zadowolony z naszych usług?” (Bez określenia, o jaki aspekt zadowolenia klienta chcemy zapytać).

 • Nieefektywna analiza

Nieprawidłowo zaprojektowane ankiety mogą utrudniać analizę danych, uniemożliwiając wyciągnięcie istotnych wniosków. „Jakie ulepszenia byś zasugerował?” (bez podania konkretnych opcji lub kategorii ulepszeń).

Zapewnienie rzetelności i wiarygodności danych ankietowych ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji i uzyskania praktycznych informacji. Dzięki przemyślanemu projektowaniu pytań ankietowych można uniknąć typowych pułapek i uzyskać możliwie najdokładniejsze i wolne od uprzedzeń odpowiedzi.

Oto jak możesz to zrobić.

Jak napisać dobrą i bezstronną ankietę?

Teraz, gdy rozumiemy już pułapki związane z niewłaściwymi pytaniami ankietowymi, poznajmy kilka wskazówek dotyczących tworzenia skutecznych i bezstronnych pytań ankietowych. 

Ustal, o co chcesz zapytać w pierwszej kolejności

Ważne jest, aby jasno zdefiniować cele ankiety. Pomoże to w opracowaniu pytań i zapewni, że każde pytanie będzie miało znaczący wkład w realizację celów badawczych.

Na przykład: Badanie satysfakcji uczestników koncertu Eda Sheerana.

Zadawaj krótkie i proste pytania

Długie i złożone pytania mogą przytłaczać respondentów i powodować znużenie. Zadawaj zwięzłe i łatwe do zrozumienia pytania, aby poprawić wskaźnik odpowiedzi i jakość danych.

Na przykład: Oceń swoje ogólne zadowolenie z koncertu w skali od 1 do 5.

Im prostsza ankieta, tym łatwiej o dobry feedback

Pytaj tylko o jedną kwestię w jednym pytaniu

Zadawanie więcej niż jednego pytania na raz w jednym zdaniu może dezorientować respondentów i generować niedokładne dane. Aby zapewnić jasność i dokładność, zadawaj jedno pytanie na raz.

Na przykład: Jak oceniasz nagłośnienie w sali koncertowej?

Korzystaj z różnych form pytań ankietowych

Stosuj różne formaty pytań, w tym pytania wielokrotnego wyboru, skalę Likerta, pytania ze skalą ocen, macierzowe i pytania zamknięte. Ta różnorodność sprawia, że ankieta staje się ciekawa i pozwala zebrać cenny feedback.

Na przykład: Zamiast udzielać opisowych odpowiedzi, pozwól respondentom wskazać ich zadowolenie wskazując konkretną emotkę lub zaznaczając wybraną liczbę gwiazdek.

Unikaj zbyt wielu pytań otwartych

Chociaż pytania otwarte mogą dostarczyć cennych danych jakościowych, ich analiza bywa czasochłonna. Zachowaj równowagę, stosując kombinację pytań zamkniętych i otwartych.

Ustaw niektóre pytania jako opcjonalne

Szanuj czas respondentów, pozwalając im pominąć nieistotne pytania. Pytania opcjonalne mogą zwiększyć odsetek odpowiedzi i pomóc w zebraniu większej ilości danych jakościowych i ilościowych.

Zadawaj zróżnicowane pytania

Upewnij się, że każde pytanie ankiety służy unikalnemu celowi i przyczynia się do realizacji ogólnych celów. Unikaj powtórzeń, aby ankieta była zwięzła i angażująca. I nigdy nie pytaj o rzeczy, które już wiesz o respondentach.

Zadawaj konkretne pytania

Używaj jasnego i prostego języka, aby zminimalizować nieporozumienia i upewnić się, że respondenci rozumieją intencje każdego pytania. Unikaj żargonu lub skomplikowanej terminologii, które mogą zrazić niektórych uczestników.

Na przykład: Czy pójdziesz ponownie na koncert artysty?

Unikaj pytań naprowadzających

Pytania naprowadzające mogą nieumyślnie wpłynąć na odpowiedzi respondentów, sugerując konkretną odpowiedź. Pytania powinny być neutralne i bezstronne, aby uzyskać szczere opinie od ankietowanych.

Na przykład: Czy chcesz przekazać dodatkowe sugestie organizatorom koncertu?

Przetestuj ankietę przed wysyłką do respondentów

Przed rozesłaniem ankiety do grupy docelowej zaleca się przeprowadzenie testu pilotażowego na małej próbie. Pomoże to zidentyfikować wszelkie niejasności, błędy lub kwestie związane z przepływem pytań. Wstępne testowanie kwestionariusza jest niezbędne, aby upewnić się, że jest on jasny, skuteczny i umożliwia uzyskanie odpowiednich odpowiedzi.

Krótkie i zwięzłe pytania poprawiają doświadczenie respondenta

Przykłady prawidłowych pytań ankietowych

Przykładów dobrych pytań ankietowych nigdy za wiele. Przeanalizujmy kilka z nich, pomijając na chwilę gwiazdy pop.

Pytania do ankiety badawczej

 • „W skali od 1 do 10, jak bardzo jesteś zadowolony z naszego produktu/usługi?”

To pytanie wykorzystuje skalę numeryczną do pomiaru poziomu satysfakcji, umożliwiając analizę ilościową.

 • „Które z poniższych czynników wpłynęły na Twoją decyzję o zakupie naszego produktu?”

To otwarte pytanie pozwala klientom dzielić się jakościowymi opiniami na temat czynników wpływających na decyzje zakupowe. Ułatwia to głębsze zrozumienie i umożliwia segmentację preferencji klientów.

Pytania demograficzne lub pytania ankietowe dotyczące płci

 • „Jaki jest Twój przedział wiekowy?”

Ten przykład wrażliwego pytania gromadzi informacje demograficzne o wieku respondentów, co jest niezbędne do segmentacji i analizy danych ankietowych.

 • „Jak określasz swoją płeć? („męska/żeńska/niebinarna/wolę nie mówić”)”

Oferowanie wielu opcji identyfikacji płciowej promuje inkluzywność i dokładne profilowanie demograficzne.

Ocena na skali / eNPS

 • „Jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz naszą firmę znajomemu lub współpracownikowi? (0-10)”

To pytanie wykorzystuje metodologię Net Promoter Score do pomiaru lojalności i satysfakcji klientów, zapewniając znormalizowany wskaźnik do oceny poparcia klientów. W tym przypadku (NPS pracowników) wskazuje prawdopodobieństwo rekomendacji miejsca pracy.

 • „Oceń swoje ogólne zadowolenie z obsługi klienta w skali od 1 do 5”.

Zadowolenie respondentów z określonego aspektu usługi jest oceniane za pomocą prostej skali numerycznej. Ułatwia to porównanie i analizę ocen satysfakcji.

Przykładowe pytanie NPS
Przykład pytania NPS w ankiecie

Skala Likerta

 • „W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z następującym stwierdzeniem: 'Strona internetowa firmy jest łatwa w obsłudze’ (zdecydowanie się zgadzam, zgadzam się, neutralnie, nie zgadzam się, zdecydowanie się nie zgadzam)”.

To pytanie w skali Likerta mierzy postrzeganie przez respondentów użyteczności strony internetowej, wykorzystując szereg opcji odpowiedzi w celu uchwycenia zróżnicowanych opinii.

 • „Wskaż, jak często korzystasz z naszego produktu/usługi: (nigdy, rzadko, od czasu do czasu, często, zawsze)”.

Drugi przykład pytania w skali Likerta pozwala na segmentację i analizę w oparciu o częstotliwość użytkowania, zapewniając szeroki zakres opcji dotyczących częstotliwości oceny wzorców użytkowania respondentów.

Wykorzystaj różne formaty pytań w projekcie ankiety, aby zebrać cenne dane, które ułatwią podejmowanie świadomych decyzji i przyczynią się do usprawnień organizacyjnych. Formaty te są dostosowane do celów informacyjnych i badawczych, zapewniając kompleksowe gromadzenie i analizę danych.

Wybierz narzędzie, które pomoże Ci w analizie danych

Dobre pytania ankietowe – podsumowanie:

W dzisiejszym świecie opartym na danych, sztuka i nauka tworzenia skutecznych pytań ankietowych jest niezbędną umiejętnością dla organizacji.

Stosowanie się do wskazówek zawartych w tym przewodniku pomoże opracować ankiety, które zapewnia wiarygodne dane i przyniosą pozytywne rezultaty dla Twojej firmy. Pamiętaj, aby priorytetowo traktować klarowność, neutralność i istotność pytań ankietowych, aby ułatwić sobie gromadzenie i analizę rzetelnych informacji.

Zainspiruj się AI i gotowymi szablonami ankiet

Dzięki skutecznemu projektowaniu ankiet organizacje mogą proaktywnie zaspokajać potrzeby swoich interesariuszy i podejmować decyzje oparte na danych. Planujesz prowadzenie badań CX, HR lub rynku w swojej firmie, ale nie wiesz jak zacząć? Chętnie Ci w tym pomożemy. 

Przejrzyj nasze gotowe szablony ankiet online w poszukiwaniu inspiracji lub…

Zacznij badania z bezpłatnym kreatorem ankiet AI

Dariusz Jaroń
Specjalista content marketingu i autor książek non-fiction z wieloletnim doświadczeniem w pisaniu B2B, dziennikarstwie i tłumaczeniach. Początkujący maratończyk i średniozaawansowany turysta górski. Kiedy nie pisze ani nie biega, prawdopodobnie próbuje nauczyć się włoskiego.