Ankieta CAWI dla pracowników

 • Szanowna Pani/Szanowny Panie,

  w imieniu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy Państwa do wypełnienia tej anonimowej ankiety. Wyniki badania pozwolą na ocenę dostępności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  W wyniku badania powstanie raport diagnostyczny wraz z rekomendacjami do dalszych zmian. Państwa odpowiedzi będą bardzo ważne w kontekście zaproponowanych rekomendacji.

  Wszystkie Pani/Pana odpowiedzi zostaną zestawione naukowo i opracowane statystycznie. Gwarantujemy Państwu ochronę danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO. Czas poświęcony na wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut.

 • Płeć:

 • Doświadczenie zawodowe w pełnych latach:

 • Rodzaj stanowiska pracy

 • 1. W którym budynku pracuje Pan/i lub w okresie ostatniego roku przebywał/a Pan/i na tyle często, by móc ocenić jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami?

 • 2. Proszę ocenić budynek w którym Pan/Pani najczęściej przebywa?

  Tak Nie Nie wiem

  Miejsca parkingowe dla
  osób z niepełnosprawnościami w pobliżu wejścia do budynku

   
  Pochylnie dla osób na wózkach na zewnątrz budynku  
  Pochylnie dla osób na wózkach wewnątrz budynku  
  Drzwi zewnętrzne do budynku otwierane automatycznie lub poprzez przycisk otwierania drzwi  

  Windy z systemem informacji głosowej
  i oznaczeniami przycisków w alfabecie Braille’a

   
  Obniżone krawężniki przed budynkiem  

  Toalety/łazienki przystosowane
  dla osób z niepełnosprawnością ruchową

   
  Odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych (min. 100 cm) w holach i salach dydaktycznych  
  Kontrastowe oznaczenia schodów/przeszkód (np. słupów) dla os. słabowidzących  
  Przenośne blaty z regulacją wysokości dla osób poruszających się na wózkach  
  Szerokie i łatwo otwierane drzwi wewnątrz budynku  
  Miejsca o odpowiedniej szerokości i wysokości dla osób poruszających się na wózkach w salach dydaktycznych, bibliotece lub w Biurze Obsługi Studenta  

  Recepcje i punkty informacyjne umiejscowione
  w miejscu dostępnym dla osób z trudnościami
  w poruszaniu się

   
  Inne ułatwienia (jakie?...............)
  Inne ułatwienia (jakie?...............)
 • 3. Czy we wskazanym obiekcie odbyły się ćwiczenia ewakuacji próbnej z udziałem osób z niepełnosprawnościami?

 • Jeśli tak, czy i jakie trudności w kontekście ewakuacji osób z niepełnosprawnościami pojawiły się w trakcie tych ćwiczeń próbnych?

 • 4. Czy wskazany w pytaniu 1. budynek/obiekt zapewnia studentom/doktorantom z niepełnosprawnością następujące rozwiązania i udogodnienia

  Tak Nie Nie wiem
  Czytelne oznakowanie wizualne pomieszczeń
  w budynku  
  Oznakowanie drzwi pomieszczeń w alfabecie Braille’a  
  Czytelne plany budynku, w tym dróg ewakuacyjnych umieszczone w widocznym miejscu  
  Pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących  
  Inne rozwiązania (jakie?...............)
  Inne rozwiązania (jakie?...............)
 • 5. Które z barier architektonicznych są najbardziej uciążliwe dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością?

  (Prosimy o ocenę każdej z barier)
  Wcale nie są uciążliwe Mniej uciążliwe Trudno powiedzieć Uciążliwe Najbardziej uciążliwe
  Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością  
  Brak pochylni dla wózków na zewnątrz budynku  
  Brak pochylni dla wózków wewnątrz budynku  
  Brak wind w całym budynku lub jego określonych częściach  
  Zbyt wysokie krawężniki przed budynkami uczelni  
  Trudno otwierane drzwi do budynku lub wewnątrz budynku do pomieszczeń  
  Łazienki/toalety nieprzystosowane dla osób
  z niepełnosprawnością lub ich zbyt mała liczba
  w budynku  
  Zbyt mała przestrzeń manewrowa w salach dydaktycznych dla osób poruszających się na wózkach  
  Zbyt wysokie blaty w Biurach Obsługi Studentów, portierniach lub w bibliotekach  
  Brak umiejętności wśród pracowników z zakresu komunikacji z osobami z osobami
  z niepełnosprawnością  
  Brak miejsc wyciszenia dla osób o wysokiej wrażliwości sensorycznej  
  Zbyt intensywne lub zbyt przytłumione światło na holach i w pomieszczeniach; brak możliwości regulacji natężenia światła  
 • 6. Jak ogólnie ocenia Pan/i natężenie barier architektonicznych, z jakimi spotyka się Pan/o w UAM?

 • 7. Które z barier cyfrowych są najbardziej uciążliwe dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością?

  Wcale nie są uciążliwe Są mało uciążliwe Trudno powiedzieć Są uciążliwe Są najbardziej uciążliwe

  Strona internetowa jednostki np. wydziału lub BOS niekompatybilna z systemami operacyjnymi urządzeń mobilnych (np. tabletów smartfonów
  z systemem Android lub IOS)

   
  Brak napisów rozszerzonych
  w filmach i nagraniach audio  
  Brak dostępności dokumentów wewnątrzuczelnianych oraz wzorów dokumentów (prosimy wskazać, jakich dokumentów)  
  Brak audiodeskrypcji w materiałach filmowych  
  Brak opisów alternatywnych do zdjęć lub grafik (np. plakatów) zamieszczanych na stronach internetowych i w mediach społecznościowych  
  Inne bariery (jakie?)
 • 8. Jak ogólnie ocenia Pan/i natężenie barier cyfrowych z jakimi spotkał /a się Pan/i w UAM?

 • 9. Które z barier informacyjno-komunikacyjnych są najbardziej uciążliwe dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością?

  Wcale nie są uciążliwe Są mało uciążliwe Trudno powiedzieć Są uciążliwe Są najbardziej uciążliwe
  Zbyt mała liczba urządzeń przenośnych wspomagających słyszenie możliwych do wypożyczenia studentom (np. nowoczesne systemy FM)  
  Zbyt mała liczba pętli induktofonicznych lub niedziałające pętle w aulach  
  Niedostateczna możliwość komunikacji w innej formie wskazanej przez
  osobę z niepełnosprawnością– np. przez e-mail, sms, komunikator cyfrowy  
  Niedostateczna liczba i dostępność tłumaczy języka migowego – dostępnych na dla studentów/doktorantów głuchych  
  Brak czytelnego oznakowania pomieszczeń  
  Brak umiejętności wśród pracowników
  do pracy z osobami niepełnosprawnymi  
  Brak czytelnych planów budynków i dróg ewakuacyjnych dostępnych dla
  osób z niepełnosprawnościami  
  Zła akustyka sal dydaktycznych i Biur Obsługi Studentów (pogłos)  
  Inne bariery (jakie?)
  Inne bariery (jakie?)
 • 10. Jak ogólnie ocenia Pan/i natężenie barier informacyjno-komunikacyjnych, z jakimi spotkał/a się Pan/i w UAM?

 • 11. Czy dotychczas uczestniczył/a Pan/ Pani w szkoleniach organizowanych przez Biuro Wsparcia Osób
  z Niepełnosprawnościami z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnościami?

 • 12. Czy dotychczas uczestniczył/a Pan/ Pani w szkoleniach organizowanych przez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
  z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnościami?

 • Dziękujemy za udział w badaniu!

Ładowanie
Ładowanie...