Wniosek do przedłużenia ważności certyfikatu „MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM”

0%
 • Certyfikat przyznawany przez NIW-CRSO w „Korpusie Solidarności – Rządowym Programie Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” potwierdza profesjonalną współpracę Organizatora z wolontariuszami. W przypadku gdy zdecydowałeś się przedłużyć ważność certyfikatu prosimy o wypełnienie formularza „Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu MPW”.

  Sprawdź, czy Twoja organizacja/instytucja nadal spełnia kryteria certyfikatu „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” oraz opisz jak zastosowałeś się do zaleceń opisanych w formularzu "Rekomendacja do certyfikatu Miejsce Przyjazne Wolontariuszom". 

   

  Proces przedłużenia ważności certyfikatu składa się z  3  etapów.

  Pierwszy etap. Wypełnienie przez Organizatora formularza „Wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu MPW”.  Opisanie wprowadzonych w życie organizacji zaleceń, które wskazał Certyfikator w procesie ubiegania się o certyfikat w formularzu „Rekomendacja do certyfikatu MPW”.

  Drugi etap. Analiza "Wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu" przez Certyfikatora. 

  Trzeci etap. Przedłużenie ważności certyfikatu lub odmowa przedłużenia ważności certyfikatu - decyzja Instyducji Zarządzającej na podstawie rekomendacji certyfikatora.

   

  Przedłużenie ważności Certyfikatu MPW uzyskają Organizatorzy, którzy:

  -  uzyskają co najmniej 75% kryteriów certyfikacji Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom

  -  zastosowali się do zaleceń wskazanych przez Certyfikatora w procesie ubiegania się o certyfikat w formularzu „Rekomendacja do certyfikatu MPW” i opisali je we wniosku

  -  otrzymali pozytywne rekomendacje od wolontariuszy i podmiotu (organizacji, instytucji), z którymi współpracują

  - w przypadku zmiany koordynatora wolontariatu u Organizatora, nowy koordynator  poświadczył, stosownymi dokumentami, posiadanie kompetencji do organizacji wolontariatu i zarządzania wolontariuszami

  - otrzymali pozytywną rekomendację od Certyfikatora i Instytucji Zarządzającej.

   

  Uwaga!

  W przypadku zmiany koordynatora wolontariatu u Organizatora i ubiegania się o przedłużenie ważności certyfikatu Organizator jest zobowiązany potwierdzić kompetencje koordynatora w zakresie dotyczącym organizacji i zarządzania wolontariuszami, w dalszej części wniosku — w formie stosownych dokumentów zaświadczeń, dyplomów, itp. zdobytych podczas m. in. kursów, szkoleń, staży, których organizatorem jest Korpus Solidarności albo inne podmioty. W przypadku kiedy koordynator ma doświadczenie w zakresie koordynowania wolontariatem, poświadcza to poprzez np. referencje, zaświadczenia. W przypadku pytań w tej kwestii zapraszamy do kontaktu z certyfikatorem lub właściwym Partnerem regionalnym KS.

  Powyższe wymagania są jednym z warunków ubiegania się o przedłużenie ważności certyfikatu, które Organizator powinien dopełnić przed rozpoczęciem tego procesu.

Ładowanie
Ładowanie...