Archi-przygody klasy 1-3 szkoły podstawowej- formularz zgłoszeniowy dla studentów

0%
 • Dane osobowe:

 • 1. Imię i Nazwisko: *

 • 2. Adres korespondencyjny *

 • 3. Kod pocztowy: *

 • 4. Miejscowość: *

 • 5. Adres odpowiedni do zawarcia umowy: *

 • 6. Miejscowość: *

 • 7. Kod pocztowy: *

 • 8. Województwo *

 • 9. Gmina: *

 • 10. Telefon kontaktowy: *

 • 11. Adres email: *

 • 12. Uczelnia: *

 • 13. Wydział: *

 • 14. Etap studiów: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Jeśli jesteś studentem, podaj rok studiów:

 • 16. Jeśli jesteś absolwentem, podaj rok ukończenia studiów:

 • 17. Szkoła pierwszego wyboru: *

 • 18. Szkoła drugiego wyboru: *

 • 19. Dane osobowe *

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji naboru:
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Przetwarzanie danych osobowych *

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb działań promocyjnych i ewaluacyjnych:
  Należy zaznaczyć co najmniej 2 odpowiedzi.
 • 21. Klauzula informacyjna *

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), Narodowe Centrum Kultury informuje, że:
  1. administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13 , tel.: 22 21 00 100;
  2. z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: [email protected];
  3. dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) umożliwienia realizacji procedury naboru – w tym zgłoszenia się do programu Archi-przygody organizowanego przez NCK - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  b) w przypadku wyłonienia placówki do realizacji w celu – umożliwienia wzięcia udziału w programie Archi-przygody w tym m.in. podpisania porozumienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  c) przeprowadzenia i analizy badań ewaluacyjnych programu Archi-przygody- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  d) realizacji działań promocyjnych programu Archi-przygody przez NCK - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego na rzecz administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Dane osobowe przetwarzane będą:
  a) przez cały okres realizacji działań związanych z naborem do programu Archi-przygody przez NCK do momentu ich zakończenia lub do momentu wycofania zgody przez osobę której dane dotyczą;
  b) w przypadku wyłonienia zgłoszenia do realizacji – przez cały okres realizacji przez NCK działań związanych z programem Archi-przygody- do momentu ich zakończenia oraz w celu obowiązkowej archiwizacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  c) przez cały okres realizacji działań związanych z przeprowadzeniem badań ewaluacyjnych - do momentu ich zakończenia lub do momentu wycofania zgody przez osobę której dane dotyczą;
  d) przez cały okres realizacji działań promocyjnych programu Archi-przygody przez NCK - do momentu ich zakończenia lub do momentu wycofania zgody przez osobę której dane dotyczą.
  6. W przypadkach określonych w przepisach RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ( pkt 3 lit. a, c, d powyżej) przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10.W sprawach spornych wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11.Podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w naborze do programu, działaniach promocyjnych programu Archi-przygody oraz realizacji badań ewaluacyjnych jest dobrowolne.
  12.Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach programu Archi-przygody w przypadku wyłonienia zgłaszanej placówki do realizacji programu jest wymogiem umownym, umożliwiającym realizację zadania.

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...