Oceń V edycję SAF

 • Samorządowa Akademia Finansów
  Edycja V
  Ankieta podsumowująca
 • 1. Skąd dowiedział się Pan/dowiedziała się Pani o V edycji Samorządowej Akademii Finansów? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Jak ocenia Pani/Pan projekt „Samorządowa Akademia Finansów – edycja V”? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Projekt „Samorządowa Akademia Finansów – edycja V” obejmował różne działania: wykłady, testy wiedzy, forum, czaty, bibliotekę wiedzy itp. Proszę pomyśleć o wszystkich tych działaniach, z którymi się Pan zetknął/Pani zetknęła, i ocenić, w jakim stopni zgadza się Pani/Pan z poniższymi określeniami: *

  Określenia dotyczące działań w ramach „SAF – V edycja”:
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak/ani nie Raczej nie Zdecydowanie nie
  Interesujące  
  Zrozumiałe, napisane przystępnym językiem  
  Zawierały przydatne informacje i rady  
  Pozwoliły mi dowiedzieć się więcej niż wiedziałem dotychczas  
  Uporządkowały moją wiedzę na ten temat  
  Mają atrakcyjną szatę graficzną  
  Dla ludzi takich jak Pan/Pani  
  Godne polecenia  
  Zachęcające do przeczytania kolejnych artykułów z ekonomii  
 • 4. Proszę ocenić, na ile poniższe stwierdzenia są prawdziwe w Pana/Pani przypadku: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak/ani nie Raczej nie Zdecydowanie nie
  Uczestnictwo w V edycji SAF spowodowało, że będzie Panu/Pani łatwiej podejmować optymalne decyzje budżetowe/finansowe samorządu  
  Uczestnictwo w V edycji SAF przekonało lub wzmocniło Pana/Pani przekonanie, że sytuacja finansowa każdego samorządu jest wypadkową decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym i lokalnym  
 • 5. Z których działań V edycji SAF Pan skorzystał/Pani skorzystała? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Jak ocenia Pan/Pani poszczególne elementy projektu „Samorządowa Akademia Finansów – V edycja”? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zdecydowanie dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle Zdecydowanie źle Nie wiem/trudno powiedzieć/nie korzystałem(am)
  Wykłady e-learningowe  
  Testy wiedzy  
  Czaty z ekspertami  
  Dyskusje na Forum Finansowym  
  Publikacje zamieszczone w Bibliotece SAF (podstrona www.samorzad.pap.pl)  
 • 7. Proszę ocenić w skali od 0 do 10 poziom wykładów V edycji SAF z jakimi Pan zapoznał się /Pani zapoznała się: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Przydatności praktycznej  
  Poziomu merytorycznego  
  Przystępności wykładów  
 • 8. Proszę ocenić, jakich aspektów w wykładach, z którymi Pan zapoznał się /Pani zapoznała się było dość, a jakich brakowało, w skali od -3 (bardzo brakuje) do + 3 (dużo za dużo), gdzie 0 oznacza „w sam raz”. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  -3 -2 1 0 1 2 3
  Teoria  
  Praktyka (odniesienie do aktualnej sytuacji JST)  
  Prawo  
  Finanse  
 • 9. Proszę ocenić w skali od 0 do 10 (gdzie 0 oznacza bardzo niski, a 10 bardzo wysoki) swój przyrost wiedzy po lekturze poszczególnych wykładów szkolenia SAF: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Wykład I Niedopuszczalne prawnie próby obchodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika zadłużenia Niedopuszczalne prawnie próby obchodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika zadłużenia Wykład I Niedopuszczalne prawnie próby obchodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika zadłużenia  
  Wykład II Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument prowadzeniem prowadzenia zrównoważonej gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego  
  Wykład III Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego a ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań  
  Wykład IV Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawach gospodarki finansowej  
  Wykład V Planowanie zamówień publicznych jako instrument efektywnego zarządzania wydatkami lokalnymi  
  Wykład VI Społeczne zamówienia publiczne narzędziem realizacji racjonalnych inwestycji komunalnych  
  Wykład VII Wybór formy realizacji zadań komunalnych a prowadzenie zrównoważonej gospodarki finansowej  
  Wykład VIII Zasada celowości i oszczędności wydatkowania środków publicznych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i innych ustaw  
  Wykład IX Dotacje celowe z budżetu j.s.t. jako wyjątek od zasady bezpośredniego finansowania zadań  
  Wykład X Planowanie i aktualizacja wydatków budżetu j.s.t na dotacje oświatowe  
  Wykład XI Zwrot dotacji do budżetu jednostek samorządu terytorialnego – jako dochód budżetu  
  Wykład XII Rola i zadania komisji rewizyjnej w procedurze udzielania absolutorium z wykonania budżetu  
 • 10. Jak ocenia Pan/Pani poziom trudności testów wiedzy po poszczególnych wykładach? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Jak ocenia Pan/Pani platformę szkoleniową www.saf.ews21.pl? Proszę ocenić poniższe stwierdzenia w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że zdecydowanie się Pan/Pani nie zgadza, a 5 oznacza, że zdecydowanie się Pan/Pani zgadza. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Jest przejrzysta  
  Na platformie łatwo jest dotrzeć do potrzebnych informacji  
  Jest zbyt skomplikowana  
 • 12. Czy chciałby Pan/chciałaby Pani wziąć udział w kolejnej edycji projektu SAF ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. W przypadku uruchomienia kolejnej edycji SAF jakie tematy szkoleń by Pana/Panią interesowały? (pytanie otwarte) *

 • 14. Wiek *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Czy jest Pan/Pani pracownikiem jednostki samorządu terytorialnego? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Jakiego szczebla jest to jednostka? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Stanowisko *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Czy brał Pan/ brała Pani udział w poprzednich edycjach SAF *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...