Alert

0%
 • 1. Alert

  Byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia? Masz zdjęcia, film? Opisz nam, co się stało i zostaw swoje dane kontaktowe. Jeśli posiadasz, to dołącz fotografie i film. Wybrane zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie www.wroclaw.pl.
 • 2. Dodaj zdjęcie nr 1

  Dopuszczalne formaty plików to: png, jpg, jpeg. Maksymalny rozmiar to 1 MB.
 • 3. Dodaj zdjęcie nr 2

  Dopuszczalne formaty plików to: png, jpg, jpeg. Maksymalny rozmiar to 1 MB.
 • 4. Dodaj zdjęcie nr 3

  Dopuszczalne formaty plików to: png, jpg, jpeg. Maksymalny rozmiar to 1 MB.
 • 5. Dodaj film

  Dopuszczalne formaty plików to: rar, mp3. Maksymalny rozmiar to 10 MB.
 • 6. Dane kontaktowe

 • 7. Wyrażam zgodę na podpisanie informacji moim imieniem i nazwiskiem *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Oświadczenie o prawach autorskich *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu Alert jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z/s we Wrocławiu, pl. Solny 14 50-062 Wrocław.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych, e-mail: [email protected].
  3. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz właściwego oznaczenia przesłanych materiałów, a także w niezbędnym zakresie do dochodzenia roszczeń i/lub obrony przed roszczeniami.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w związku z uzasadnionym interesem Administratora jakim jest umożliwienie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, a w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed nimi – nie dłużej niż do momentu upływu terminu przedawnienia wszystkich możliwych roszczeń Pani/Pana i Administratora.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez: upoważnionych pracowników Administratora; podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi prawnej, obsługi informatycznej. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do Państwa trzeciego
  7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/u prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie niemożnością przesłania zgłoszenia.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu.
 • Licencja na przesłane materiały (zdjęcia/filmy):

   

  Redakcja portalu wroclaw.pl poprzez formularz Alert umożliwia przesłanie materiałów fotograficznych (zdjęć) i wideo, a także treści tekstowych (dalej: „materiały”).

  Przesłane przez Państwa materiały mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z czym, w celu umożliwienia redakcji publikacji przesłanych materiałów, konieczne jest wyrażenie przez Państwa zgody na ich wykorzystanie (udzielenie licencji).

  Z chwilą wyrażenia zgody osoba zgłaszająca udziela ARAW S.A. nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej, licencji (obejmującej prawa autorskie i prawa pokrewne), która może być przenoszona lub sublicencjowana przez ARAW S.A. bez odrębnej zgody, obejmująca upoważnienie do korzystania z materiałów przez ARAW S.A., w całości lub we fragmentach, na następujących polach eksploatacji:
  1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzane wszelkimi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową, niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania;
  2) wprowadzania do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i kopia takich zapisów; archiwizacja zapisów;
  3) publicznego udostępniania ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie w ramach strony www i mediów społecznościowych); w sieci internetowej, w innych sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystania w przekazach reklamowych i promocyjnych każdego rodzaju.
  4) wykorzystywania w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń, w różnych wersjach zmienionych i skróconych.

  Przesyłając materiały przez formularz Alert konieczne jest również złożenie oświadczenia (poprzez zaznaczenie checkboxa), że przesłane materiały (utwory) nie naruszają praw autorskich oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

  Osoba zgłaszająca będzie odpowiedzialna względem ARAW w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z udzieloną licencją, w tym wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, praw własności przemysłowej, publikacji wizerunku bez zgody oraz innych wynikających z naruszenia przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

   

   

Ładowanie
Ładowanie...