Dorośli mieszkańcy - gmina Mikołów

 • Szanowni Państwo!

  Poniższa ankieta dotyczy problemów, z jakimi mogą się Państwo spotkać na terenie Gminy. Udzielając odpowiedzi na poniższe pytania, proszę myśleć o swojej najbliższej okolicy. Informacje uzyskane dzięki Państwa odpowiedziom posłużą do opracowania diagnozy problemów społecznych i zaplanowania działań profilaktycznych. Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, ważne, aby były szczere. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie. Proszę zakreślić właściwą zdaniem Państwa odpowiedź (jedną lub kilka zgodnie z instrukcją) do każdego z pytań.

 • 1. Jakie Pana/i zdaniem problemy społeczne najczęściej dotykają mieszkańców Gminy?

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 2. Jakie trudności najczęściej napotykają osoby bezrobotne szukające pracy na terenie Gminy?

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 3. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał/a Pan/i trudności w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, ze względu na niewystarczające środki finansowe?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Jakie grupy osób są Pana/i zdaniem najbardziej narażone na wykluczenie społeczne na terenie Gminy?

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 5. W jakim stopniu infrastruktura techniczna w Pana/i Gminie (instytucje publiczne, szkoły, ulice, przychodnie itp.) dostosowana jest do osób z niepełnosprawnościami tak, aby umożliwić im samodzielne funkcjonowanie?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jakie Pana/i zdaniem są najważniejsze problemy osób starszych w Gminie?

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 7. Jakie Pana/i zdaniem są najważniejsze problemy osób z niepełnosprawnościami w Gminie?

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 8. Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy utrzymywały się u Pana/i takie stany jak (przynajmniej przez 2 tygodnie):

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  TAK NIE
  Obniżenie nastroju  
  Poczucie lęku  
  Osłabienie koncentracji  
  Niska samoocena  
  Zaburzenia snu  
  Myśli samobójcze  
  Czyny samobójcze  
 • 9. Jakie problemy w obszarze opieki zdrowotnej występują Pana/i zdaniem na terenie Gminy?

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 10. Jakie problemy w obszarze opieki i edukacji występują Pana/i zdaniem na terenie Gminy?

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 11. Czy Pana/i zdaniem instytucje działające na terenie Gminy wspierają rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzec można najczęściej na terenie Gminy?

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 13. Czy czuje się Pan/i bezpiecznie na terenie Gminy?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...