Wyniki ankiety: Żłobek w Złocieńcu

 • 1 strona

 • Ankieta - Żłobek
  skierowana jest do osób bezrobotnych/osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym będących rodzicem/opiekunem prawnym dzieci do lat 3 rozpoczęcie działalności żłobka zaplanowano na wrzesień 2017 rok, dziecko w tym terminie nie może mieć więcej niż 3 lata)
 • 2 strona

 • Gmina Złocieniec na mocy podpisanego Kontraktu Samorządowego pt. Strefa Centralna* współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego planuje realizację projektu priorytetowego pt. Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Złocieniec (Działanie 6.7 Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych).

  Projekt adresowany jest bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:
  - osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,
  - osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, które zamieszkują teren Gminy Złocieniec, w tym:
  * 24 dzieci w wieku do lat 3, których rodzice podejmą aktywność zawodową (w ogóle oraz szybciej powrócą na rynek pracy),
  * 12 rodziców / opiekunów prawnych ww. dzieci, którzy powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka,
  * 12 rodziców / opiekunów prawnych ww. dzieci pozostających bez pracy, które znalazły pracę dzięki zabezpieczeniu opieki ich dzieci do lat 3.

  W ramach niniejszego projektu zostaną utworzone 24 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

  Efektem realizacji projektu będzie zabezpieczenie potrzeb w zakresie właściwego rozwoju dzieci
  do lat 3 oraz, co nie mniej ważne, umożliwienie aktywności zawodowej ich rodzicom / opiekunom prawnym (szybszy powrót na rynek pracy oraz podjęcie zatrudnienia w ogóle).

  (*Kontrakt Samorządowy Strefa Centralna jest porozumieniem jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji wzajemnie ze sobą powiązanych przedsięwzięć, tzw. Projektów priorytetowych, które będą realizowane w celu wzmocnienia potencjału gospodarczego, rozwoju usług sfery społecznej oraz poprawy warunków infrastrukturalnych rozwoju społecznego i gospodarczego całego obszaru nią objętego.)
 • 3 strona

 • 1. Czy jest Pani/Pan rodzicem /opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 zamieszkującym teren Gminy Złocieniec i jest Pani/Pan: *

  Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.(rozszerzenie definicji znajduje się w przedmiotowych Wytycznych)
  Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo (rozszerzenie definicji znajduje się Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź TAK NIE
  a) osobą bezrobotną lub osobą bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobą, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywającą na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy lub
  48,48% (32)
   
  51,52% (34)
   
  b) osobą opiekującą się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osobą zatrudnioną na czas określony, pracującą będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy?
  57,58% (38)
   
  42,42% (28)
   
 • 4 strona

 • 2. Jeśli tak, to proszę podać wiek dziecka, które chciałaby Pani/chciałby Pan zapisać do żłobka: *

  (do żłobka może uczęszczać dziecko, które ukończyło 20 tydzień życia)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  dziecko w wieku od 20 tygodnia życia do 1 roku
   
  16,67%
  11
  dziecko w wieku od 1 do 2 lat
   
  53,03%
  35
  dziecko w wieku od 2 do 3 lat
   
  25,76%
  17
  dziecko ukończyło 3 lata i nie zostało przyjęte do przedszkola
   
  4,55%
  3
  Wypełnienia: 66
 • 5 strona

 • 3. Czy dzięki posłaniu dziecka do lat 3 do żłobka powróci Pani/Pan do pracy ? *

  (proszę wypełnić jeśli zaznaczyła Pani/zaznaczył Pan - punkt 1 lit. a) lub b)) – potwierdzi to Pan/Pani zaświadczeniem o zatrudnieniu z zakładu pracy.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  92,42%
  61
  NIE
   
  7,58%
  5
  Wypełnienia: 66
 • 6 strona

Komentarze
 • Daria Owczarek 09/09/2016 godz. 12:55
  brak uwag
 • Dorota Marchewka 11/09/2016 godz. 12:18
  brak uwag
 • NATALIA 13/09/2016 godz. 10:53
  BRAK UWAG
 • hanna 14/09/2016 godz. 08:53
  brak uwag
 • K.S 15/11/2016 godz. 09:58
  Brak uwag.
 • Daria 15/11/2016 godz. 10:06
  Brak uwag
 • Monika 15/11/2016 godz. 10:56
  brak uwag
 • Dzielny ojciec 15/11/2016 godz. 10:56
  bez uwag

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz