przykłady ankiet Badania rynku

Kwestionariusz weryfikacyjny RODO

Chcesz mieć pewność, że jesteś w stanie zapewnić wystarczające warunki do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych związanych z RODO?

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych nakłada na firmy wiele obowiązków. Dzięki ankiecie online szybko sprawdzisz czy Twoja firma lub kontrahenci, z którymi współpracujesz są w stanie im sprostać.

 • Prosimy o wypełnienie niniejszego kwestionariusza, którego celem jest dokonanie weryfikacji potencjalnego kontrahenta, któremu Spółka zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych.

  Weryfikacja prowadzona będzie pod kątem tego, czy kontrahent jest w stanie zapewnić wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, aby przetwarzanie danych spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą (art. 28 ust. 1 RODO).

  Wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 10 minut.
 • I. Ogólna charakterystyka
 • 1. Pełna nazwa organizacji: *

 • 2. Adres siedziby: *

  Prosimy o podanie adresu zgodnie z informacjami z rejestrów CEIDG lub KRS
 • 3. Faktyczny adres, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza:

  Wypełnij tylko, jeśli jest on inny niż podany wyżej adres siedziby.
 • II. Krótka charakterystyka branży, w jakiej działa organizacja
 • 4. Oddziały: *

 • 5. Adres strony www firmy: *

 • 6. Liczba zatrudnianych pracowników: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • III. Informacje o osobie wypełniającej kwestionariusz
 • 7. Imię i nazwisko: *

 • 8. Adres e-mail: *

  Proszę podać email w formacie np. [email protected]
 • 9. Numer telefonu: *

  q
 • IV. Środki organizacyjne
 • 10. Czy organizacja powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
 • 11. Imię i nazwisko

 • 12. Adres e-mail IOD:

  Proszę podać email w formacie np. [email protected]
 • 13. Telefon IOD:

  q
 • 14. Czy pracownicy/współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Proszę wskazać datę ostatniego szkolenia dla pracowników:

  Proszę wybrać datę.
  y
 • 16. Czy pracownicy/współpracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. W jaki sposób pracownicy/współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o środkach organizacyjnych i technicznych, które służą ich ochronie?

 • 18. Wymień nazwy 3 lub 4 procedur stworzonych z myślą o zapewnieniu ochrony danych osobowych w organizacji oraz wskaż w ogólnym zarysie ich zakres przedmiotowy. *

 • 19. Czy organizacja dokonała oceny ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem danych osobowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Prosimy o wskazanie daty przeprowadzenia oceny ryzyka:

  Proszę wybrać datę.
  y
 • 21. Czy organizacja regularnie dokonuje przeglądu stosowanych środków organizacyjnych i technicznych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 22. Proszę podać datę ostatniego przeglądu:

  Proszę wybrać datę.
  y
 • 23. Czy w organizacji opracowano i wdrożono procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • V. Środki techniczne
 • 24. Wymień minimum 3 z zastosowanych środków technicznych (w ogólnym zarysie) oraz wskaż na podstawie jakich kryteriów zdecydowano o zastosowaniu właśnie tych środków. *

 • 25. Czy w organizacji zidentyfikowano systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 26. Czy w organizacji uregulowano dostęp do systemów informatycznych oraz uregulowano sposób realizacji i nadawania uprawnień do pracy z systemem informatycznym? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • VI. Podwykonawcy / Państwa trzecie
 • 27. Czy organizacja korzysta z pomocy firm zewnętrznych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 28. Wskaż obszary takiej współpracy:

  (np. zewnętrzne archiwum w którym przechowywana jest dokumentacja papierowa, hosting danych, serwis oprogramowania, itp.)
 • 29. Czy w przypadku nawiązania współpracy z naszą firmą organizacja korzystałaby z podwykonawców, którzy będą mieli dostęp do powierzonych danych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 30. Czy organizacja transferuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 31. Do jakich państw transferowane są dane?

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika