Zielona transformacja miast

 • ankieta informacyjna Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Szanowni Państwo,

  w ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano program wsparcia inwestycji w miastach. Nosi on nazwę Instrumentu Zielonej Transformacji Miast. Projekty, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe powinny kwalifikować się do co najmniej jednego z następujących obszarów:

              • zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (subinwestycja 1),

              • gospodarka zasobami wodnymi (subinwestycja 2),

              • walka z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza (subinwestycja 3),

              • ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, w tym redukcja betonu w przestrzeni miejskiej (subinwestycja 4),

  Wsparciem mogą być objęte pojedyncze projekty, grupy projektów tworzące program inwestycyjny lub poszczególne moduły (podprojekty) projektów inwestycyjnych. Projekty mogą być zgłaszane przez poszczególne miasta, ich związki i szereg innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację inwestycji np. spółki komunalne, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia oraz przedsiębiorców (w tym w modelu PPP).

  Budżet programu wynosi 2,8 mld euro, czyli szacunkowo ponad 12,5 mld zł. Wsparcie udzielane będzie w formie pożyczek z możliwością umorzenia. Podstawowym warunkiem umorzenia będzie rzeczowe zrealizowanie inwestycji oraz brak wystarczających dochodów lub oszczędności kosztów generowanych przez projekt. Zakłada się, że koszty pożyczki będą bardziej korzystne, niż na warunkach rynkowych. Niskie koszty w połączeniu z możliwością umorzenia powinny stanowić atrakcyjną alternatywę finansowania inwestycji miejskich.

  Pożyczka będzie mogła sfinansować nawet do 100% nakładów inwestycyjnych projektu netto. Zgodnie z zasadami Krajowego Planu Odbudowy, koszty VAT nie mogą być finansowane ze środków niniejszego programu. Wnioskodawca będzie musiał sfinansować VAT z innego źródła.

  Rozpoczęcie realizacji programu powinno nastąpić po udostępnieniu środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Projekty będą zgłaszane w ramach otwartego naboru ciągłego tj. do wyczerpania dostępnej alokacji. Naborem, oceną wniosków, w tym kwalifikowalności przedsięwzięć, zdolności kredytowej wnioskodawców oraz zawieraniem i rozliczaniem umów pożyczek będzie zajmował się Bank Gospodarstwa Krajowego. Ostatnie umowy pożyczkowe o wsparcie projektów powinny zostać zawarte nie później niż do połowy 2026 r. Realizacja inwestycji powinna odbywać się zgodnie z przyjętym harmonogramem i może wykraczać poza 2026 r.

  Więcej szczegółowych informacji nt. programu można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/zielona-transformacja-miast

  Dążąc do jak najlepszego dostosowania warunków programu do potrzeb miast przygotowano krótką, elektroniczną ankietę informacyjną. Ankieta zawiera kilka podstawowych pytań nt. planowanych inwestycji, które mogłyby stanowić przedmiot wsparcia z ww. programu. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 15 minut. Będziemy zobowiązani za wypełnienie ww. ankiety.

  W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem: [email protected].

  Z poważaniem,
  Dep. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 • Uwaga:

  w przypadku projektów wielomodułowych lub programu inwestycyjnego możliwe jest odrębne wsparcie finansowe poszczególnych modułów lub części programu. W takim przypadku prosimy o wypełnienie ankiety odrębnie dla poszczególnych modułów lub części programu inwestycyjnego. Jest to szczególnie zasadne, gdy poszczególne moduły projektu lub części programu inwestycyjnego należą do różnych branż (np. efektywność energetyczna, gospodarka wodna itd.).

 • Dane do kontaktu

 • 1. Imie i nazwisko

 • 2. Funkcja/stanowisko

 • 3. Adres e-mail

  Proszę podać email w formacie np. [email protected]
 • 4. Telefon

 • Informacje o podmiocie zgłaszającym

 • 5. Nazwa podmiotu

 • 6. Kategoria podmiotu

 • Informacja o projekcie i jego oddziaływaniu

 • 7. Tytuł projektu

 • 8. Nazwa podmiotu realizującego

 • 9. Krótki opis projektu

  max 50 słów
 • 10. Branża projektu

  kliknij właściwe pole

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Tryb realizacji

  kliknij właściwe pole

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Wartość projektu netto (w mln zł)

 • 13. Nazwa miasta lub obszaru miejskiego, na który ma oddziaływać projekt

 • 14. Kategoria miasta

  kliknij właściwe pole

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Lokalizacja projektu

 • 15. Gmina

 • 16. Powiat

 • 17. Województwo

 • Stan i terminy realizacji projektu

 • 18. Obecny etap

 • 19. Termin rozpoczęcia obecnego etapu

  Proszę wybrać datę.
  y
 • 20. Termin zakończenia obecnego etapu

  Proszę wybrać datę.
  y
 • 21. Termin zakończenia projektu

  Proszę wybrać datę.
  y
Ładowanie
Ładowanie...