• Upewnij się, że otrzymałeś elektroniczne potwierdzenie złożenia wniosku.  

  Patronat Ministerstwa Rozwoju i Technologii

   

  Proszę o zwięzłą i kompletną odpowiedź na wszystkie pytania, wnioski ze stwierdzeniami „w trakcie ustaleń” nie będą rozpatrywane

 • 1. Czego dotyczy wniosek?

 • 2. Dane organizatora

 • 3. Informacja o organizatorze

  Proszę wybrać typ organizatora
 • 4. Proszę podać nazwę przedsięwzięcia

 • 5. Proszę podać opis przedsięwzięcia oraz jego tematykę

 • 6. Proszę podać charakter przedsięwzięcia

 • 7. Data rozpoczęcia przedsięwzięcia

  W przypadku wydarzeń jednodniowych data rozpoczęcia i zakończenia powinna być taka sama
  y
 • Data zakończenia przedsięwzięcia

  y
 • 8. Miejsce przedsięwzięcia

 • 9. Cele przedsięwzięcia

 • 10. Proszę uzasadnić związek przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji Ministerstwa Rozwoju i Technologii

 • 11. Zasięg przedsięwzięcia

 • 12. Proszę podać język, w jakim odbędzie się przedsięwzięcie

 • 13. Proszę podać do kogo skierowane jest przedsięwzięcie i jaka jest przewidywana liczba uczestników

 • 14. Proszę podać źródła finansowania przedsięwzięcia np. fundusze własne, sponsorzy, partnerzy projektu

 • 15. Czy uczestnictwo w wydarzeniu jest odpłatne?

 • 16. Proszę podać szczegółową informację na jakie cele zostanie przeznaczona opłata za uczestnictwo

 • 17. Czy organizator planuje osiągnięcie zysku finansowego z organizacji wydarzenia?

  Można udzielić jednej odpowiedzi
 • 18. Proszę podać harmonogram wydarzenia w formie listy

 • 19. Proszę wskazać listę prelegentów/referentów

  (linki do stron nie będą uwzględnione)
 • 20. Proszę podać listę instytucji wspierających przedsięwzięcie z zaznaczeniem roli jaką pełnią, np. współorganizator, sponsor, partner

  (linki do stron nie będą uwzględnione)
 • 21. Proszę podać listę podmiotów, do których zwrócono się z prośbą o udzielenie patronatu z zaznaczeniem potwierdzonych

 • 22. Informacje o innych osobach fizycznych i prawnych, których nazwy (nazwiska) lub logotypy będą publikowane i promowane w związku z przedsięwzięciem

  (linki do stron nie będą uwzględnione)
 • 23. Czy przedsięwzięcie odbywa się cyklicznie?

  Można udzielić jednej odpowiedzi
 • 24. Czy poprzednie edycje były objęte patronatem MRiT?

  Można udzielić jednej odpowiedzi
 • Kontakt

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o objęcie patronatem

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, [email protected], tel. +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, adres e-mail: [email protected].
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) RODO to jest w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o objęcie patronatem.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia komunikacji w sprawie wniosku o objęcie patronatem.
  10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
   - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeśli są błędne lub nieaktualne, zgodnie z art. 16 RODO;
   - prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO
   - prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.
  11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ładowanie
Ładowanie...