Europejskie inicjatywy dla sportu - seminarium szkoleniowe

 • Szanowni Państwo!

  Zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowym pt. „Europejskie inicjatywy dla sportu”, dotyczącym możliwości realizacji projektów w programach Erasmus+ Sport oraz Europejski Korpus Soliarności.

  Wydarzenie odbędzie w formie stacjonarnej, 8 grudnia 2022 r. w godzinach 10.00–14.45 w Centrum Olimpijskim przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie.

  Udział w seminarium szkoleniowym jest nieodpłatny, ale wymaga wcześniejszego zarejestrowania się (obowiązuje limit 150 osób). Rejestracji można dokonywać do 7 grudnia 2022 r., do końca dnia. Program wydarzenia obejmuje trzy powtarzane sesje warsztatowe, w ramach których prowadzone będą trzy spotkania szkoleniowe - każdy uczestnik będzie więc miał możliwość wzięcia udziału we wszystkich częściach seminarium.

  Wszyscy uczestnicy seminarium szkoleniowego otrzymają również link do transmisji streamingu konferencji oraz debaty o przyszłości sportu powszechnego w Unii Europejskiej oraz priorytetach i finansowaniu w inicjatywach UE w obszarze sportu. Konferencja rozpocznie się 9 grudnia 2022 r., o godz. 14.30. Podczas konferencji i debaty omówione zostaną perspektywy w obszarze sportu na rok 2023, zestawienie udziału polskich organizacji i instytucji realizujących projekty w programie Erasmus+ sport w latach ubiegłych oraz przykłady dobrych praktyk w programie Erasmus+ sport oraz Europejskim Korpusie Solidarności.

  Każda z trzech sesji seminarium szkoleniowego składać się będzie z trzech powtarzanych paneli:
  1. Erasmus+ Sport 2020 – Projekty partnerskie, wydarzenia sportowe
  2. Erasmus+ Sport 2020 – mobilności edukacyjne kadry sportowej
  3. Europejski Korpus Solidarności

  Program minutowy seminarium szkoleniowego, 8 grudnia 2022 r.

 • 1. Dane niezbędne do rejestracji

 • 2. Adres e-mail *

  Na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w seminarium zostanie przesłane mailem.
  Proszę podać email w formacie np. [email protected]
 • 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Szanowna Pani/ Szanowny Panie, w związku z Pana/ Pani rejestracją na seminarium szkoleniowe pt. „Europejskie inicjatywy dla sportu” programów Erasmus+ Sport oraz Europejski Korpus Solidarności, które odbędzie się w formie stacjonarnej 8 grudnia 2022 r., informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja programu Erasmus+ („Administrator”).

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Pani/ Pana uczestnictwa w przedsięwzięciu opisanym we wstępie niniejszej informacji.

  3. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, organizacja/ instytucja oraz miejscowość i województwo, w której się mieści.

  4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia całego procesu realizacji przedsięwzięcia, łącznie z wygenerowaniem raportów zbiorczych z wydarzenia oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/ Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych.

  5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/ Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).

  7. Dane mogą być udostępniane: a) podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne (w tym platforma streamingowa) lub b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi.

  8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art. 5. ust 1, lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych, b) żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO, d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO, e) przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, f) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

  10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja programu Erasmus+, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail [email protected]

  11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: [email protected]

  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku Jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym wyrażam także zgodę na wykorzystanie przez Fundację mojego wizerunku (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli), który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio – wizualnych Wydarzenia i innych wydarzeń z udziałem Fundacji. Zgoda, o której mowa powyżej, udzielana jest nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z moim utrwalonym wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością przez Fundację prowadzoną, w szczególności w celu promowania programów (projektów) przez Fundację prowadzonych. Fundacja jest ponadto uprawniona do udzielania dalszych zgód na wykorzystanie mojego wizerunku, w ramach zgody udzielonej niniejszym oświadczeniem, dla innych podmiotów (osób, jednostek organizacyjnych), w celach promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Fundację działalności. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani praw. Oświadczam, że rozumiem treść niniejszego oświadczenia, rozumiem ją i jestem świadomy/świadoma skutków prawnych z niego wynikających. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Zgoda marketingowa osoby fizycznej na dalsze kontakty
   
  W związku z przepisami dotyczącymi zasad przesyłania informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, jak również zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wynikającymi z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zachęcamy Panią/ Pana do wyrażenia poniższej zgody.
   
  Uzyskanie Pani/ Pana zgody umożliwi nam przekazywanie informacji i zaproszeń do udziału w przyszłych, podobnych wydarzeniach i projektach realizowanych przez naszą Fundację.
   
  Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne, a zgodę można w każdym czasie odwołać poprzez kontakt z nami przez adres: [email protected].
   
  Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym (i obsługujące go urządzenia końcowe): informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji stanowiącej marketing bezpośredni usług Administratora, za pośrednictwem wskazanych przez Panią/Pana kanałów komunikacji.

  3. Na cele wskazane w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, instytucja („Dane”).

  4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie informacji na temat działań Administratora lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych lub po 36 miesiącach od ostatniego udanego kontaktu z Panią/Panem.

  5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana.

  7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne.

  8. Podstawą przetwarzania Danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych, b) żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO lub odpowiednio Rozporządzeniu 2018/1725, d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO lub odpowiednio Rozporządzeniu 2018/1725, e) przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, f) złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

  10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail [email protected]

  11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: [email protected]

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...