Spotkanie informacyjno-promocyjne w Poznaniu

 •               Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Zespół Akcji 1, sektora Edukacji szkolnej – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ma zaszczyt zaprosić na

  Szkolenie dotyczące oferty programu Erasmus+, Akcja 1,  Mobilność uczniów i kadry Edukacji szkolnej, które odbędzie się w Poznaniu w terminie 15-16.09.2022r.

  W związku z ograniczoną ilością miejsc, uczestnictwo zostanie potwierdzone indywidualnie.

  Szkolenie zakłada zdobycie wiedzy nie tylko w zakresie samej oferty programu Erasmus+, Akcja 1, Mobilność uczniów i kadry Edukacji szkolnej, ale także praktyczne warsztaty z ekspertem FRSE w zakresie analizy potrzeb,  poprawnego formułowania celów projektu, ich mierzalności i ewaluacji czyli podstawowych elementów wniosków o Akredytację Erasmusa+ oraz projektów krótkoterminowych.

  Szkolenie będzie trwało 2 dni, w podziale na dwie grupy 20 osobowe.

  Jedna grupa będzie brała udział w szkoleniu dotyczącym oferty programu, a symultanicznie druga grupa będzie brała udział w warsztacie dotyczącym formułowania celów.

  W drugim dniu nastąpi zamiana grup.

  Szkolenie skierowane jest do pracowników szkół, przedszkoli, ale też Organów Prowadzących, które chciałyby złożyć wniosek do sektora Edukacji szkolnej Akcji 1.

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak organizator nie pokrywa kosztów podróży. 

  Istnieje możliwość zakwaterowania na koszt organizatora po wcześniejszym zgłoszeniu przez uczestnika takiego zapotrzebowania. Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona.

                         

  W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczny kontakt, w innym przypadku koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczestnik.

 • REJESTRACJA UCZESTNIKA

 • Opiekunowie wydarzenia: 

  Marta Gołębiewska tel.: +48 510 389 740, email: [email protected]

  Joanna Przemieniecka tel.: +48 510 385 498, email: [email protected]

 • 1. LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH JEST OGRANICZONA. Liczy się kolejność zgłoszeń.
  Uczestnicy rezygnujący bez uprzedniego powiadomienia organizatorów (najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem), będą zobowiązani do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Dane

 • 3. Adres e-mail (niezbędny do przesłania informacji organizacyjnych): *

 • 4. Nr telefonu (niezbędny do komunikacji): *

 • 5. Proszę podać numer projektu w ramach akcji KA1 Edukacja Szkolna Erasmus+, który Państwo realizują bądź realizowali ostatnio w tym realizowanych w nowej perspektywie. Jeżeli nie realizowali/realizują Państwo jeszcze projektów proszę wpisać "Nie dotyczy". *

 • 6. Proszę podać liczbę projektów realizowanych w ramach Programu ERASMUS + w latach 2014-2020

 • 7. Czy posiadacie Państwo Akredytację w Programie Erasmus+? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Prosimy o wskazanie poniżej czy preferują Państwo wyżywienie w wersji mięsnej czy wegetariańskiej.

 • 9. Czy ma Pani/Pan dodatkowe potrzeby związane z uczestnictwem w spotkaniu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, z siedzibą przy Aleje Jerozolimskie 142A, kod pocztowy 02-305 w Warszawa dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia badań oraz analizy wyników tych badań, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości, że wyrażona przeze mnie zgoda może być wycofana w każdej chwili. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Szanowni Państwo,

  W związku z otrzymaniem Pani / Pana zgłoszenia do udziału w szkoleniu informacyjnym, informujemy iż:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Pani / Pana uczestnictwa w przedsięwzięciu opisanym we wstępie niniejszej informacji.
  W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, instytucja („Dane”).
  Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych.
  Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
  Dane mogą być udostępniane:
  podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
  trenerom z zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej;
  instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów;
  pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym w nagłówku jego decyzją).
  Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art. 5 ust.1 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
  żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
  złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
  przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail [email protected]
  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: [email protected]

Ładowanie
Ładowanie...