Przekaż nam swoją opinię!

 • 1. Dane kontaktowe

 • 2. E-mail *

  Proszę podać email w formacie np. [email protected]
 • 3. Numer telefonu

  q
 • 4. Miejsce wizyty (powiat i punkt) *

 • 5. Data wizyty

  Proszę wybrać datę.
  y
 • 6. Treść zgłoszenia *

  Prosimy podać jak najwięcej szczegółów dotyczących zaistniałej sytuacji. Umożliwi to jak najdokładniejsze sprawdzenie zgłoszonych pozytywnych opinii, zastrzeżeń i problemów.
 • 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ministra Sprawiedliwości. *

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, tel. 22 52 12 888, starostowie oraz wojewodowie, w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustawy.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu realizacji zadań Ministra Sprawiedliwości wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także zadań starostw powiatowych, wojewodów i Ministra Sprawiedliwości wynikających z innych powiązanych przepisów prawa.

  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w związku z art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit c i e RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: [email protected]., a z inspektorami ochrony danych we właściwych starostwach powiatowych i w urzędach wojewódzkich zgodnie z informacjami podanymi na stronach internetowych tych urzędów. Z inspektorami ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa (art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, obowiązującymi w podmiotach, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych: w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z właściwym Administratorem, który uprawniony jest do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

  W ramach systemu teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana/Pani danych, w tym profilowaniu.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Twoje zgłoszenie zostanie przeanalizowane oraz – jeśli sytuacja będzie tego wymagać – przekazane do właściwego podmiotu.

Ładowanie
Ładowanie...