ZGŁOSZENIE DO WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

 • Dane osobowe

 • e-mail (opcjonalnie)

  Proszę podać email w formacie np. [email protected]
 • Czy angażował/a się Pan/i w działania wolontaryjne? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Posiadane łącze internetowe (opcjonalnie)

 • Dlaczego chciałby/aby Pan/i zostać wolontariuszem? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • W jaki rodzaj działań chciałby/aby Pan/i włączyć? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Tu można przedstawić uzasadnienie swojego wyboru, np. jak Pana/i dodatkowe umiejętności lub pasje będzie można wykorzystać w pracy wolontariusza. *

 • Proszę zadeklarować potencjalny czas zaangażowania w działania wolontaryjne: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Załączniki (opcjonalnie)

  Dopuszczalne formaty plików to: pdf, doc, xls, ppt, zip, rar, docx, xlsx, pptx. Maksymalny rozmiar to 5 MB.
 • W przypadku pozytywnej decyzji o przyjęciu do wolontariatu Kandydat przekaże następujące dane: dokładny adres zamieszkania, numer PESEL i datę urodzenia.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 46, 01-171 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować pisemnie na podany powyżej adres, elektronicznie na adres poczty elektronicznej: [email protected], za pośrednictwem platformy ePUAP: /RzPP/skrytka. 

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected], za pośrednictwem platformy ePUAP: /RzPP/skrytka oraz pisemnie na wskazany powyżej adres administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania świadczeń woluntarystycznych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta (BRPP). 

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny spoczywający na administratorze, wynikający z przepisów z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zawierania umów podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ponadto niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a w przypadku wyboru kandydata – przez okres realizacji porozumienia wolontariatu, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.  

  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości odbycia wolontariatu w BRPP. 

  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, hostingowe, obsługi prawnej, doradcze oraz pocztowe. 

  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania i uzupełnienia danych, ich usunięcia oraz przenoszenia w zakresie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. 

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  Nie będą podejmowane wobec Państwa decyzje w sposób zautomatyzowany. 

Ładowanie
Ładowanie...