• Prosimy o wypełnienie niniejszego kwestionariusza, którego celem jest dokonanie weryfikacji potencjalnego kontrahenta, któremu Spółka zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych.

  Weryfikacja prowadzona będzie pod kątem tego, czy kontrahent jest w stanie zapewnić wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, aby przetwarzanie danych spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą (art. 28 ust. 1 RODO).

  Wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 10 minut.
 • I. Ogólna charakterystyka
 • Pełna nazwa organizacji: *

 • Adres siedziby: *

  Prosimy o podanie adresu zgodnie z informacjami z rejestrów CEIDG lub KRS
 • Faktyczny adres, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza:

  Wypełnij tylko, jeśli jest on inny niż podany wyżej adres siedziby.
 • II. Krótka charakterystyka branży, w jakiej działa organizacja
 • Oddziały: *

 • Adres strony www firmy: *

 • Liczba zatrudnianych pracowników: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • III. Informacje o osobie wypełniającej kwestionariusz
 • Imię i nazwisko: *

 • Adres e-mail: *

  Proszę podać email w formacie np. [email protected]
 • Numer telefonu: *

  q
 • IV. Środki organizacyjne
 • Czy organizacja powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
 • Imię i nazwisko

 • Adres e-mail IOD:

  Proszę podać email w formacie np. [email protected]
 • Telefon IOD:

  q
 • Czy pracownicy/współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Proszę wskazać datę ostatniego szkolenia dla pracowników:

  Proszę wybrać datę.
  y
 • Czy pracownicy/współpracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • W jaki sposób pracownicy/współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o środkach organizacyjnych i technicznych, które służą ich ochronie?

 • Wymień nazwy 3 lub 4 procedur stworzonych z myślą o zapewnieniu ochrony danych osobowych w organizacji oraz wskaż w ogólnym zarysie ich zakres przedmiotowy. *

 • Czy organizacja dokonała oceny ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem danych osobowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Prosimy o wskazanie daty przeprowadzenia oceny ryzyka:

  Proszę wybrać datę.
  y
 • Czy organizacja regularnie dokonuje przeglądu stosowanych środków organizacyjnych i technicznych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Proszę podać datę ostatniego przeglądu:

  Proszę wybrać datę.
  y
 • Czy w organizacji opracowano i wdrożono procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • V. Środki techniczne
 • Wymień minimum 3 z zastosowanych środków technicznych (w ogólnym zarysie) oraz wskaż na podstawie jakich kryteriów zdecydowano o zastosowaniu właśnie tych środków. *

 • Czy w organizacji zidentyfikowano systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy w organizacji uregulowano dostęp do systemów informatycznych oraz uregulowano sposób realizacji i nadawania uprawnień do pracy z systemem informatycznym? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • VI. Podwykonawcy / Państwa trzecie
 • Czy organizacja korzysta z pomocy firm zewnętrznych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Wskaż obszary takiej współpracy:

  (np. zewnętrzne archiwum w którym przechowywana jest dokumentacja papierowa, hosting danych, serwis oprogramowania, itp.)
 • Czy w przypadku nawiązania współpracy z naszą firmą organizacja korzystałaby z podwykonawców, którzy będą mieli dostęp do powierzonych danych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy organizacja transferuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Do jakich państw transferowane są dane?

Ładowanie
Ładowanie...