Patronat Ministerstwa Rozwoju i Technologii

 • 1. Czego dotyczy wniosek? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Nazwa wydarzenia *

  Podaj pełną nazwę wydarzenia
 • 3. Data rozpoczęcia wydarzenia *

  Proszę wybrać datę.
  y
 • 4. Data zakończenia wydarzenia *

  Proszę wybrać datę.
  y
 • 5. Informacje o organizatorze

 • 6. Miejsce przedsięwzięcia *

  Podaj miasto
 • 7. Opis przedsięwzięcia *

  Krótko opisz przedsięwzięcie
 • 8. Strona internetowa przedsięwzięcia *

  Podaj stronę internetową przedsięwzięcia
 • 9. Osoba odpowiedzialna za organizację przedsięwzięcia i kontakty z Ministerstwem Rozwoju i Technologii

 • 10. Przewidywana liczba uczestników *

  Podaj zakładaną liczbę uczestników
 • 11. Czy udział w wydarzeniu jest odpłatny dla uczestnika? Jeśli tak, podaj kwotę. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Program/harmonogram przedsięwzięcia *

  Podaj program wydarzenia
 • 13. Lista prelegentów *

  Wskaż listę prelegentów
 • 14. Współorganizatorzy *

  Informacja o współorganizatorach i sponsorach przedsięwzięcia:
 • 15. Przyznane patronaty *

  Lista potwierdzonych patronów honorowych oraz uczestników komitetu honorowego przedsięwzięcia
 • 16. Informacja o wsparciu *

  Czy organizator korzystał w ciągu ostatnich 3 lat z dotacji/wsparcia finansowego Ministerstwa?
 • 17. E-mail osoby odpowiedzialnej za organizację przedsięwzięcia i kontakty z Ministerstwem Rozwoju i Technologii *

  Proszę podać email w formacie np. [email protected]
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o objęcie patronatem

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii
   z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, [email protected], tel. +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, adres e-mail: [email protected].
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) RODO to jest w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o objęcie patronatem.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia komunikacji w sprawie wniosku o objęcie patronatem.
  10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeśli są błędne lub nieaktualne, zgodnie z art. 16 RODO;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO
   • prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.
  11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
   w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ładowanie
Ładowanie...