PZG_Obszar - działania na rzecz usług wspierających osoby

 • Obszar - działania na rzecz usług wspierających osoby niepełnosprawne w ich samodzielności
 • 1. Nazwa badanej instytucji / jednostki organizacyjnej *

 • 2. Adres badanej instytucji / jednostki organizacyjnej *

 • 3. Czy instytucja oferuje osobom z niepełnosprawnościami usługi wspierające ich w codziennym życiu?

  art. 19 lit b Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami

  Sposób ustalenia stanu faktycznego: badanie bezpośrednie (analiza dokumentów, wywiad).

  Uwagi na potrzeby wewnętrzne: Temat dotyczy właściwie jedynie MRPiPS, PFRON, a w mniejszym stopniu MZ, NFZ i MR i to jedynie na poziomie ustaw, rozporządzeń oraz alokacji środków na programy i zadania zlecone (odniesienie do Obszaru "Wypełnianie obowiązków ogólnych" w przypadku tych instytucji).
  Usługi wspierające OzN w ich codziennym życiu nie są i nie mogą być świadczone bezpośrednio przez instytucje centralne. Wobec czego literalna odpowiedź na to pytanie (czy instytucja oferuje usługi) w przypadku wszystkich instytucji powinna brzmieć "Nie" lub "Nie dotyczy". Można jednak w kontakcie z MRPiPS, PFRON oraz ew. MZ, NFZ i MR wyjść poza ramę tego pytania i dodatkowo dopytać o działania w zakresie legislacji oraz alokacji środków (vide Obowiązki ogólne).
 • 4. Rekomendacje, perspektywa czasowa ich wdrożenia i weryfikacji wykorzystania

  Adresat rekomendacji: MRPiPS, PFRON, MZ, NFZ, MR
 • 5. Priorytet rekomendacji

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Czy możliwa jest weryfikacja wykorzystania rekomendacji w trakcje projektu?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Ocena skutków publicznych, społecznych i finansowych w perspektywie krótko i długoterminowej

Ładowanie
Ładowanie...